Biuletyn informacyjny o produktach Beko Freez53fw

Beko Freez53fw to innowacyjny produkt firmy Beko, który został stworzony, aby ułatwić użytkownikom magazynowanie i przechowywanie produktów w lodówce. Biuletyn informacyjny o produktach Beko Freez53fw zawiera szczegółowe informacje na temat produktu, w tym jego działanie i zalety. Na przykład użytkownicy mogą dowiedzieć się, że produkt jest wyposażony w nowoczesne technologie, takie jak technologia MultiFlow i technologia chłodzenia NoFrost, które zapewniają optymalną cyrkulację powietrza i zapobiegają tworzeniu się szronu. Biuletyn informacyjny o produktach Beko Freez53fw także informuje o innych funkcjach produktu, w tym o jego energooszczędnym trybie pracy i możliwościach regulacji temperatury.

Ostatnia aktualizacja: Biuletyn informacyjny o produktach Beko Freez53fw

Gwarancja

Warunki gwarancji Beko S. A.


BEKO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-819), przy ulicy Puławskiej 366, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000078147 (dalej: „BEKO”) udziela gwarancji jakości (dalej: „Gwarancja”) na wprowadzone przez BEKO do obrotu na terenie Polski produkty marki BEKO (dalej: „Urządzenia”) osobom, które nabyły te produkty („Użytkownik”) na następujących warunkach:


I. ZAKRES OCHRONY.

 1. BEKO gwarantuje, że Urządzenie zakupione przez Użytkownika jest wolne od wad produkcyjnych lub materiałowych, powstałych z przyczyn tkwiących w tym Urządzeniu (dalej: „Wada”), które ujawnią się w ciągu terminu określonego w części II. niniejszych Warunków Gwarancji (dalej: „Okres Gwarancyjny”).
 2. W razie ujawnienia się Wady Produktu w trakcie Okresu Gwarancyjnego, zostanie ona usunięta na koszt BEKO w sposób uzależniony od właściwości wady, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych Warunkach Gwarancji.
 3. BEKO zobowiązuje się do usunięcia Wady poprzez dokonanie nieodpłatnej naprawy lub wymiany Urządzenia, bądź też reklamacja zgłoszona na podstawie niniejszych Warunków Gwarancji zostanie rozpoznana w inny sposób uzgodniony przez BEKO i Użytkownika.
 4. Udzielona gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
II. CZAS TRWANIA GWARANCJI.

 • Okres Gwarancyjny wynosi 24 miesiące licząc od daty zakupu Urządzenia przez pierwszego Użytkownika, z zastrzeżeniem wynikającym z punktu 2 poniżej.
 • Udzielona gwarancja nie obejmuje Urządzeń zakupionych później niż 36 miesięcy licząc od daty produkcji Urządzenia zgodnie z numerem seryjnym znajdującym się na tabliczce znamionowej Urządzenia.
 • III. PROCEDURA ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO.

 • Wady Urządzenia ujawnione w Okresie Gwarancyjnym będą usuwane pod warunkiem przedstawienia przez Użytkownika dowodu zakupu tego Urządzenia zawierającego oznaczenia niezbędne do jego identyfikacji ( model, datę zakupu).
 • W przypadku zgłoszenia wad Urządzeń, które wymagają fachowej instalacji do sieci elektrycznej lub gazowej (t. j. : kuchnie, płyty grzewcze i piekarniki elektryczne), realizacja uprawnień z Gwarancji uzależniona jest od przedstawienia przez Użytkownika dowodu, na którym widnieją dane instalatora oraz jego numer uprawnień elektrycznych lub gazowych.
 • Uprawnienia wynikające z niniejszych Warunków Gwarancji mogą być zrealizowane przez Użytkownika wyłącznie w Autoryzowanych Punktach Serwisowych BEKO (dalej: „Serwis”) po uprzednim dokonaniu zgłoszenia na Infolinii BEKO pod numerem telefonu: 222 50 14 14. Lista wszystkich lokalizacji Serwisu dostępna jest na stronie internetowej BEKO www. beko. pl
 • Urządzenie do zabudowy meblowej powinno być udostępnione do naprawy przez Użytkownika lub Sprzedawcę w sposób umożliwiający przystąpienie do jego naprawy przez pracowników Serwisu Beko.
 • Wady Urządzenia będą usunięte w terminie 21 dni od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO.
 • Jeżeli część zamienna wymieniana w ramach uprawnień wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Urządzenia jest sprowadzana z zagranicy, termin naprawy, o którym mowa w punkcie 5 powyżej, może ulec wydłużeniu jednak, nie więcej niż do 30 dni licząc odpowiednio od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO. BEKO zastrzega, że w wyjątkowych przypadkach, gdy Wada nie wpływa na funkcjonowanie Urządzenia, dopuszczalne jest przekroczenie terminu 30 dni opisanego w zdaniu poprzedzającym, jednak nie więcej niż o 30 kolejnych dni. Informacje o spodziewanych terminach napraw dostępne są na Infolinii BEKO pod numerem 22 250 14 14.
 • Po usunięciu Wady, Urządzenie zostanie dostarczone Użytkownikowi na koszt BEKO.
 • IV. WYŁĄCZENIA.

 • Warunkiem skorzystania z niniejszych Warunków Gwarancji jest:
  1. użytkowanie Urządzenia zgodnie z Instrukcją Obsługi dołączoną do tego Urządzenia i jego przeznaczeniem, jak również odpowiednia konserwacja Urządzenia;
  2. użytkowanie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
  3. stosowanie osprzętu zalecanego przez producenta;
  4. brak ingerencji w Urządzenie przez osoby do tego nieupoważnione;
  5. brak ingerencji w tabliczkę znamionową z numerem seryjnym Urządzenia.
  6. Udzielona przez Beko Gwarancja nie obejmuje:
  7. wad powstałych z przyczyn innych niż tkwiące w Urządzeniu;
  8. czynności przewidzianych w Instrukcji Obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik Urządzenia we własnym zakresie i na swój koszt, w tym: instruktażu dotyczącego obsługi Urządzenia, instalacji oraz regulacji urządzenia gazowego (w tym ustawienia płomienia oszczędnościowego palników, wymiana dysz itp. );
  9. usterek powstałych w wyniku nieprawidłowego lub niewłaściwego użytkowania, niedbalstwa, przypadkowego uszkodzenia Urządzenia, nieodpowiedniego napięcia prądu lub dokonania jakichkolwiek zmian, które mają wpływ na niewłaściwe działanie Urządzenia, i które naprawiane były przez osoby nieupoważnione, używania instalacji niezgodnych z odpowiednimi Polskimi Normami i innych niż wymienione w Instrukcji Obsługi Urządzenia;
  10. uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, korozji, innych uszkodzeń spowodowanych działaniem lub zaniedbaniem Użytkownika lub powstałych na skutek działania sił zewnętrznych (do których zalicza się w szczególności wyładowania atmosferyczne, skoki napięcia, wszystkiego rodzaju awarie domowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, itp. ), a także powstałych na skutek przedostania się zanieczyszczeń lub ciał obcych do Urządzenia.
  11. elementów ze szkła oraz plastiku;
  12. odbarwień Urządzenia lub poszczególnych jego części;
  13. usterek powstałych w wyniku niewłaściwego montażu Urządzenia w zabudowie meblowej, niezgodnego z Instrukcją Obsługi Urządzenia lub innymi wytycznymi dotyczącymi montażu sprzętu w zabudowie meblowej określonymi przez Producenta;
  14. usterek powstałych na skutek przechowywania i użytkowania Urządzenia w warunkach, które są niezgodne z normalnymi warunkami domowymi określonymi wymaganiami powszechnie obowiązujących przepisów prawa i odpowiednich Polskich Norm.
  15. V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA.

   Niniejsze warunki gwarancji mają zastosowanie do Urządzeń zakupionych od dnia 25. 12. 2014 r. Gwarant oświadcza, że niniejsza Gwarancja jest udzielana Użytkownikowi dodatkowo i nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na podstawie Kodeksu cywilnego.

   Gwarancja Małe AGD

   Drodzy Klienci,

   Dziękujemy za zakup naszych produktów. Jesteśmy przekonani, że nasze urządzenia będą służyć przez lata. Każdy produkt firmy Beko jest objęty 2-letniem okresem gwarancji.

   Warunki gwarancji Beko S. A- (małe urządzenia AGD)

   BEKO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-819), przy ulicy Puławskiej 366, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000078147 (dalej: „BEKO”) udziela gwarancji jakości (dalej: „Gwarancja”) na wprowadzone przez BEKO do obrotu na terenie Polski produkty marki BEKO (dalej: „Urządzenia”) osobom, które nabyły te produkty („Użytkownik”) na następujących warunkach:

   I.

   BEKO gwarantuje, że Urządzenie zakupione przez Użytkownika jest wolne od wad produkcyjnych lub materiałowych, powstałych z przyczyn tkwiących w tym Urządzeniu (dalej: „Wada”), które ujawnią się w ciągu terminu określonego w części II.

   W razie ujawnienia się Wady Produktu w trakcie Okresu Gwarancyjnego, zostanie ona usunięta na koszt BEKO w sposób uzależniony od właściwości wady, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych Warunkach Gwarancji.

   BEKO zobowiązuje się do usunięcia Wady poprzez dokonanie nieodpłatnej naprawy lub wymiany Urządzenia, bądź też reklamacja zgłoszona na podstawie niniejszych Warunków Gwarancji zostanie rozpatrzona w inny sposób uzgodniony przez BEKO i Użytkownika.

   Udzielona gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   Okres Gwarancyjny wynosi 24 miesiące licząc od daty zakupu Urządzenia przez pierwszego Użytkownika.

   III.

   Wady Urządzenia ujawnione w Okresie Gwarancyjnym będą usuwane pod warunkiem przedstawienia przez Użytkownika dowodu zakupu tego Urządzenia zawierającego oznaczenia niezbędne do jego identyfikacji (model, datę zakupu).

   Uprawnienia wynikające z niniejszych Warunków Gwarancji mogą być zrealizowane przez Użytkownika wyłącznie w Autoryzowanych Punktach Serwisowych BEKO (dalej: „Serwis”) po uprzednim dokonaniu zgłoszenia na Infolinii BEKO pod numerem telefonu: 22 250 14 14. Urządzenie powinno być odpowiednio zapakowane i zabezpieczone przez Użytkownika na czas transportu do punktu serwisowego Beko.

   Wady Urządzenia będą usunięte w terminie 14 dni od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO.

   Jeżeli część zamienna wymieniana w ramach uprawnień wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Urządzenia jest sprowadzana z zagranicy, termin naprawy, o którym mowa powyżej, może ulec wydłużeniu jednak, nie więcej niż do 30 dni licząc odpowiednio od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO. Po usunięciu Wady, Urządzenie zostanie dostarczone Użytkownikowi na koszt BEKO.

   IV.

   Warunkiem skorzystania z niniejszych Warunków Gwarancji jest:

   - użytkowanie Urządzenia zgodnie z Instrukcją Obsługi dołączoną do tego Urządzenia i jego przeznaczeniem, jak również odpowiednie czyszczenie i konserwacje Urządzenia;

   - użytkowanie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego. Urządzenie nie jest używane do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub w zastosowaniach eksploatacji masowej, w szczególności w gastronomicznej działalności hoteli, restauracji i innych obiektów turystyczno-rekreacyjnych lub zbiorowego żywienia. Stosowanie osprzętu zalecanego przez producenta; brak ingerencji w Urządzenie przez osoby do tego nieupoważnione; brak ingerencji w tabliczkę znamionową z numerem seryjnym Urządzenia. 

   Udzielona przez Beko Gwarancja nie obejmuje:

   - wad powstałych z przyczyn innych niż tkwiące w Urządzeniu;

   - normalnego zużycia elementów eksploatacyjnych tj. akumulatory, baterie, noże, filtry, żarówki, szczotki, itp. ;

   - czynności przewidzianych w Instrukcji Obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik Urządzenia we własnym zakresie i na swój koszt, w tym: instruktażu dotyczącego obsługi Urządzenia, instalacji oraz regulacji urządzenia.

   - usterek powstałych w wyniku nieprawidłowego lub niewłaściwego użytkowania, niedbalstwa, przypadkowego uszkodzenia Urządzenia, nieodpowiedniego napięcia prądu lub dokonania jakichkolwiek zmian, które mają wpływ na niewłaściwe działanie Urządzenia, i które naprawiane były przez osoby nieupoważnione, używania instalacji niezgodnych 

   z odpowiednimi Polskimi Normami i innych niż wymienione w Instrukcji Obsługi Urządzenia;

   uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, korozji, innych uszkodzeń spowodowanych działaniem lub zaniedbaniem Użytkownika lub powstałych na skutek działania sił zewnętrznych (do których zalicza się w szczególności wyładowania atmosferyczne, skoki napięcia, wszystkiego rodzaju awarie domowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, itp. ), a także powstałych na skutek przedostania się zanieczyszczeń lub ciał obcych do Urządzenia, zakamienienia (proces odkamieniania musi być przeprowadzany zgodnie z instrukcją obsługi z użyciem odpowiednich środków czyszczących) elementów ze szkła, plastiku oraz porcelany; odbarwień Urządzenia lub poszczególnych jego części;

   - usterek powstałych na skutek przechowywania i użytkowania Urządzenia w warunkach, które są niezgodne z normalnymi warunkami domowymi określonymi wymaganiami powszechnie obowiązujących przepisów prawa i odpowiednich Polskich Norm; 

   V.

   Niniejsze warunki gwarancji mają zastosowanie do Urządzeń zakupionych od dnia 01. 03. 2019 r.

   • Strona główna
   • Produkty marki BEKO
   • Produkty marki BEKO BEKO

    Wymiary:(szer. x wys. x gł. ): 44. 8 x 81. 8 x 55 cmIlość programów:8Pojemność [kpl. ]:11Zastosowane technologie:AquaFlex, Aquaintense, Fast+, GlassShield, Hot Air Drying, Silnik inwerterowy, Watersafe +Poziom hałasu [dB]:46Zużycie wody na cykl [l]:8. 7Koszt zużycia prądu dla programu EKO na 100 cykli:81 kWh = 62. 37 PLNDostępnyWysyłamy z magazynu w 24hDostawa od 0 złSprawdź gdzie kupić w 29 min.
   • Szerokość [cm]:60Ilość pól grzejnych/palników:4Pojemność piekarnika [l]:72Prowadnice:Drabinkowe, Teleskopowe na 1 poziomie

   • Promocja

    Sterowanie:Pokrętła z przodu na płycie, 4 pokrętłaWykonanie płyty:SzkłoPalniki Wok:TakRuszt:Dwuczęściowy, Żeliwny ruszt z gumowymi stopkami

   • Maksymalna wydajność [m3/h]:310Maksymalny poziom hałasu w trybie normalnym [dB]:52. 6Ilość prędkości:3Tryb pracy:PochłaniaczElektromechaniczneRodzaj:LEDRoczny koszt zużycia prądu:61 kWh = 46. 97 PLN

   • (szer. ): 59. 8 x 85 x 60 cm15643Aquaintense, Fast+9. 597 kWh = 74. 69 PLN

   • Filtr wylotowy:HEPA 10Pojemność worka/pojemnika [l]:1. 8Zasięg pracy [m]:7. 5Zbieranie kurzu:Pojemnik

   • (szer. ): 54 x 177. 5 x 54. 5 cmPojemność netto chłodziarki/zamrażarki:185l / 69lPołożenie zamrażalnika:Na dole39ElektroniczneNeo-frost137 kWh = 105. 49 PLN

   • 35Led Illumination, No-Frost, Tryb wakacyjny206 kWh = 158. 62 PLN

   • (szer. 8 x 85 x 60 cmAquaintense, Fast+, GlassShield, Hot Air Drying, TrayWash77 kWh = 59. 29 PLN

   • (szer. 8 x 55 cmActive Fan Drying, GlassShield, Watersafe +4286 kWh = 66. 22 PLN

   • Rodzaj piekarnika:ElektrycznyRodzaje funkcji:Czyszczenie parowe, Dolna grzałka, Eco termoobieg z grzałką owalną, Funkcja Booster, Górna i dolna grzałka, Grill, Pieczenie 3D, Pyroliza, RozmrażanieCzyszczenie piekarnika:Para, PyrolizaSygnał dźwiękowy po osiągnięciu żądanej temperatury, Sygnał dźwiękowy po zakończeniu czasu pieczenia, Wyświetlacz LED, Elektroniczna regulacja czasu, 2 chowane pokrętła

   • 58CeramikaDotykowe Easy Direct, Przyciski z przodu na płycie, Sterowanie dotykowe

   • Rodzaj obramowania:Szlifowana krawędź przednia i tylna

   • Rodzaj suszarki:Kondensacyjna z funkcją paryWsad [kg]:63Aquawave ®, GentleCare, Silnik inwerterowy, Technologia pompy ciepłaKomunikacja:Alarm konieczności wyczyszczenia filtra kondensatora, Alarm wypełnienia zbiornika na wodę, Duży wyświetlacz LED z informacją o szacowanym czasie do końca suszenia i 24 h opóźnieniu, przebiegu programu i specjalnych funkcjach, Sygnał akustyczny informujący o zakończeniu programu, Wskazania czasu pozostałegoRodzaje:Bawełna, Bawełna Eco, Hygienic Drying, Hygienic Refresh, Jeans, Kołdry, Koszule, Mix, Nocny, Pobierz program, Program czasowy, Syntetyki, Wełna, Xpress Super Short177 kWh = 136. 29 PLN

   • 37AeroFlow - Beko, Funkcja ECO, HarvestFresh, No-Frost, Tryb wakacyjny256 kWh = 197. 12 PLN

   • Rodzaj zasilania:AkumulatoroweCzas działania [min]:450. 9Dysze/szczotki:Długa szczelinówka, Elastyczny łącznik, Elektroszczotka z miękkim wałkiem, Miękka szczotka do kurzu, Mini Turboszczotka

   • 7Maksymalna prędkość wirowania [obr/min]:1000Wyświetlacz elektroniczny:TAKZabezpieczenia:Automatyczna regulacja wody, Blokada rodzicielska, Kontrola wyważania wsadu, Zabezpieczenie przed zalaniem40Koszt zużycia prądu na 100 cykli:69 kWh = 53. 13 PLN

   • Zestaw worki + filtrTyp:JednorazowyLiczba sztuk w opakowaniu:Wlotowy1Dedykowany model:Beko

   • 0. 8Elektroszczotka z miękkim wałkiem, 2w1: ssawka szczelinowa; mała szczotka

   • 1400Automatyczna regulacja wody, Blokada rodzicielska, Zabezpieczenie przed zalaniem42 kWh = 32. 34 PLN(szer. ): 60 x 84 x 55 cm

   Produkt został dodany do listy życzeń.

   Produkt został usunięty z listy życzeń.

   Lista życzeń jest pełna. Usuń produkty, aby dodać więcej.

   Are you sure you want to clear your wishlist?

   Można porównywać produkty tylko z tej samej kategorii.

   Dodano element do porównania. Kontynuuj!

   Usunięto element z listy porównawczej.

   Lista porównawcza jest pełna!

   Na liście znajduje się tylko 1 produkt. Dodaj więcej produktów, aby móc je porównać.

   Wybierz idealne urządzenie

   Utrzymywanie świeżości żywności w lodówce Beko

   Ciesz się doskonałymi rezultatami prania za każdym razem

   Pełnowymiarowe zmywarki zapewniające łatwe zmywanie

   Wielofunkcyjne odkurzacze posprzątają każdy zakamarek domu

   • ChłodnictwoChłodziarki
   • ZamrażarkiChłodziarko-zamrażarkiChłodziarki do zabudowyChłodziarko-zamrażarki do zabudowy
   GotowanieKuchnie wolnostojącePiekarniki do zabudowySzuflady grzewczeMikrofale do zabudowyMikrofale wolnostojącePłyty do zabudowyOkapy do zabudowyZestaw do zabudowyZmywanieZmywarki wolnostojąceZmywarki do zabudowyMałe AGDEkspresy do kawyCzajnikiWyciskarkiBlenderyMikseryTostery i OpiekaczePralkiPralki wolnostojącePralki do zabudowyPralko-suszarkiWolnostojące pralko suszarkiPralko suszarki do zabudowySuszarki automatyczneŻelazkaŻelazka paroweStacje parowePranieCzyste powietrzeOczyszczacze powietrzaOdkurzaczeAutomatyczne roboty odkurzająceOdkurzacze bezprzewodoweOdkurzacze tradycyjneUrządzenia do dezynfekcjiUrządzenie UVC do dezynfekcjiO firmie Beko

   O nas

   Kariera

   Dla akcjonariuszy

   Partnerstwa

   Strategia podatkowa

   B2B - InwestycjePomoc technicznaBlogPromocje

   Znajdź sprzedawcę detalicznego

   Skontaktuj się z nami

   Możesz zadzwonić, napisać lub przeglądać przydatne często zadawane pytania, poradniki wideo i artykuły, dzięki którym możesz zaoszczędzić trochę czasu.

   Zapraszamy do kontaktu
   od poniedziałku do piątku w godzinach 8-20

   oraz w soboty 8-16

   222 50 14 14

 • Biuletyn informacyjny o produktach Beko Freez53fw

  Bezpośredni link do pobrania Biuletyn informacyjny o produktach Beko Freez53fw

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Biuletyn informacyjny o produktach Beko Freez53fw