Podręcznik integracji Beko Cwb 9441 Wnha

Podręcznik integracji Beko CWB 9441 WNHA to dokument opisujący szczegółowo proces instalacji i konfiguracji systemu Beko CWB 9441 WNHA. Podręcznik zawiera informacje na temat wszystkich komponentów systemu, w tym instrukcje montażu i podłączenia, opisy komponentów i instrukcje dotyczące konfiguracji. Podręcznik zawiera również informacje na temat dostępnych funkcji, narzędzi i usług, a także zawiera wskazówki dotyczące zarządzania systemem. Ten podręcznik jest niezbędnym narzędziem do instalacji i konfiguracji systemu Beko CWB 9441 WNHA.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik integracji Beko Cwb 9441 Wnha

Zobacz poniższy poradnik dla Beko CWB 9441 XN. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Beko CWB 9441 XN, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Beko CWB 9441 XN. Upewnij się, że opisujesz trudności z Beko CWB 9441 XN tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Beko CWB 9441 XN

Strona: 1

TR 66Kullanim KilavukuIÇERIKLERUYARILAR - PARÇALARI.................................................................................................................................................... 26MONTAJ............................................................................................................................................................................... 27KULLANIM - BAKIMI VE TEMİZLENMESİ........................................................................................................................... 28Downladefrmw.vbe.

Strona: 2

LT 77Naudojimosi instrukcijaTURINYSĮSPĖJIMAI - DALYS.............................................................................................................................................................. 29MONTAVIMAS...................................................................................................................................................................... 30NAUDOJIMAS - VALYMAS IR PRIEŽIŪRA......................................................................................................................... 31

Strona: 3

NL 88GebruiksaanwijzingINHOUDSOPGAVEAANWIJZINGEN - ONDERDELEN...................................................................................................................................... 32INSTALLATIE....................................................................................................................................................................... 33GEBRUIK - ONDERHOUD................................................................................................................................................... 34

Strona: 4

PL 1212Instrukcja ObslugiSPIS TREŚCIOSTRZEŻENIA - CZĘŚCI SKŁADOWE............................................................................................................................... 44MONTAŻ............................................................................................................................................................................... 45UŻYTKOWANIE – KONSERWACJA................................................................................................................................... 46

Strona: 5

PL 4444OSTRZEŻENIA - CZĘŚCI SKŁADOWEOSTRZEŻENIANiniejsze urządzenie zostało przystosowane do użycia jako okap WYCIĄGAJĄCY (wypro-wadzenie powietrza na zewnątrz) lub FILTRUJĄCY (powrót powietrza do pomieszczenia).- Minimalna odległość od powierzchni gotowania do dolnej krawędzie okapu powinnawynosić co najmniej 650 mm.- Należy przestrzegać następujących wskazówek dotyczących funkcjonowania okapu wwersji wyprowadzającej powietrze na zewnątrz. (wersja wyciągająca)- Należy zapewnić właściwe wietrzenie lokalu, gdy jednocześnie są używane okap luburządzenia zasilane energią inną od elektrycznej; podciśnienie w lokalu nie może prze-kraczać 4 Pa (4x10-5 bar).- Zbierane powietrze nie może być przesyłane do przewodu kominowego wykorzysty-wanego do usuwania spalin urządzeń zasilanych energią inną niż elektryczna.- Należy przestrzegać odpowiednich przepisów dotyczących odprowadzania powietrza.- Unikać obecności wolnego ognia w przestrzeni pod okapem.- Okap został skonstruowany w klasie izolacyjności II, nie ma konieczności podłączaniauziemienia.- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych, należy wyłączyćwtyczkę z gniazdka.- Niniejsze urządzenie nie może być używane przez osoby (w tym dzieci) niepełnospraw-nie fizycznie lub umysłowo oraz przez bez doświadczenia lub wiedzy na temat jegodziałania, operatorzy powinni zostać poinstruowani i skontrolowani we kwestii obsługiurządzenia przez osoby odpowiedzialne za jego bezpieczeństwo.- Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się że nie bawią się urządzeniem.PODŁĄCZENIE KABLA ZASILANIAPrzed przystąpieniem do podłączenia należy sprawdzić, czy napięcie zasilania podane na ety-kiecie znajdującej się wewnątrz urządzenia, odpowiada napięciu w domowej instalacji elek-trycznej. Na kablu zasilania zamontować wytyczę odpowiednią dla obciążenia podanego natabliczce znamionowej; w przypadku bezpośredniego podłączenia do sieci konieczne jest za-mocowanie pomiędzy urządzeniem a siecią elektryczną wyłącznika jednobiegunowego zotwarciem styków co najmniej 3 mm, przystosowanego do obciążenia oraz zgodnego z panu-jącymi normami.CZĘŚCI SKŁADOWE- 2 elementy montażowe C- 1 kołnierz redukcyjny G- 1 złącze filtrowania H- 2 filtry z węgla aktywnego L (na życzenie)

Strona: 6

PL 4545MONTAŻOkap należy zamontować w środku strefy gotowania. Minimalna odległość od powierzchnigotowania do dolnej krawędzie okapu powinna wynosić co najmniej 650 mm.Montaż okapu należy wykonać w następujący sposób:1) Wykonać 6 otworów (X1-X2-J) Ø 8mm według wielkości podanych na rys. 1.2) Do montażu użyć śrub oraz kołków znajdujących się na wyposażeniu.3) Przykręcić elementy montażowe C (fig. 2) do ściany w otworach X1-X2.4) Przymocować okap do ściany w otworach zewnętrznych J1 oraz J2 (rys. 3).5) Montaż WYCIĄGAJĄCY lub FILTRUJĄCY:WYCIĄGAJĄCYAby zainstalować okap w wersji z wyciągiem należy go podłączyć do rury wylotowej za po-mocą sztywnej lub giętkiej rury ø 150 lub 120 mm; wyboru rury dokonuje monter.• Do podłączenia z rurą ø120 mm założyć kołnierz redukcyjny 9 na wylot w korpusie okapu.• Przymocować rurę odpowiednimi opaskami. Konieczne materiały nie znajdują się w ze-stawie.• Wyjmij ewentualne węglowe filtry zapachowe.FILTRUJĄCY (WERSJA OPCJONALNA)- Założyć złącze filtrowania H (rys. 6).- Założyć filtry z węgla aktywnego L (rys. 7), blokując je przez obrót w kierunku zgodnym zruchem wskazówek zegara (około 10°) aż do zatrzymania. Podczas demontażu wykonaćczynności w odwrotnej kolejności.MONTAŻ KOMINA6) Przy pomocy znajdujących się na wyposażeniu 4 śrub samogwintujących Ø2, 9mm, za-mocować komin górny A (rys. 8) na elementach montażowych C (rys. 2/rys. 8). Odle-głość pomiędzy otworami montażowymi X1 oraz X2 określana jest przez wysokośćkomina górnego H.7) Delikatnie rozszerzyć dwie ścianki boczne komina dolnego B (rys. 9) i założyć go odprzodu na okap (rys. 9).

Strona: 7

PL 446UŻYTKOWANIE – KONSERWACJAUŻYTKOWANIEZalecamy, aby uruchomić okap zaraz po rozpoczęciu gotowania i pozostawić go włączonego około 15minut po jego zakończeniu, do momentu aż znikną wszelkie zapachy.1) Tablica sterowania z przełącznikami- Przełącznik sterowania oświetleniem.- Przełącznik sterowania prędkością działania.- Kontrolka sygnalizująca pracę silnika.2) Tablica sterowania z przyciskami- Przycisk, który uruchamia pracę silnika przy minimalnej prędkości, przystosowanej do ciągłej i ci-chej wymiany powietrza, dla małej ilości zapachów.- Przycisk, który uruchamia pracę silnika przy prędkości średniej przystosowanej do większości wa-runków użytkowania, optymalnej pod względem przepływu powietrza oraz powstającego hałasu.- Przycisk, który uruchamia pracę silnika przy prędkości średniej maksymalnej, przystosowanej dodużej emisji zapachów powstających podczas gotowania, także przez dłuższy czas.- Przycisk sterowania oświetleniem.KONSERWACJAUwaga: Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych, naprawczych np. wymiany żarów-ki, należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.1. OświetlenieSkłada się z dwóch żarówek 40 W. Podczas wymiany należy postępować w następujący sposób (rys. 10):Wyjąć jeden z kołków znajdujących się z boku plafoniery. Przesunąć szybę w bok aż do przeciwnej stro-ny, następnie delikatnie pociągnąć ją w dół. Wymienić żarówkę i zamocować szybkę w odwrotnej kolej-ności czynności.2. FiltryW mniej więcej równych odstępach, w zależności od częstotliwości użytkowania okapu, około raz na 2miesiące należy wyjąć filtry metalowe i umyć je w ciepłej wodzie ze środkiem czyszczącym lub bezpo-średnio w zmywarce, następnie zamontować wysuszone (filtrów z węgla aktywnego nie wolno pod żad-nym pozorem myć, należy je wymieniać co 2 miesiące).3. CzyszczenieDo mycia powierzchni zewnętrznej okapu używać miękkiej ściereczki nasączonej alkoholem lub odpo-wiednimi środkami dostępnymi w handlu. Nie wolno używać środków ściernych lub ostrych przedmio-tów.WAŻNE: Otwarty płomień jest szkodliwy dla filtrów, dlatego zalecamy, aby nie pozostawiać włączonegopalnika bez znajdującego się na nim naczynia. Czynności czyszczenia okapu oraz filtrów są obowiązkowe,należy wykonywać to według podanych wskazówek.UWAGA: Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane przez brak konserwacji filtraprzeciwtłuszczowego (mycie raz na dwa miesiące), wymiany filtra węglowego oraz przestrzegania wska-zówek dotyczących montażu oraz podłączenia elektrycznego.

Strona: 8

6 78 910BH HL LM

Marka:
Beko
Produkt:
Okapy
Model/nazwa:
CWB 9441 XN
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Portugalski, Duński, Polski, Rosyjski, Rumuński, Turecki, Grecki, Litewski

Powiązane produkty Beko CWB 9441 XN

Programy edukacyjne usługi Learning Manager są teraz określane jako ścieżki edukacyjne. Ta zmiana wejdzie w życie wraz z wydaniem nowej wersji w październiku 2021 r. Termin „ścieżka edukacyjna” będzie obowiązywał dla wszystkich ról.

Podręcznik dla administratorów ds. integracji, którzy chcą przenieść swoje platformy edukacyjne do usługi Learning Manager

Usługa Adobe Learning Manager jest opartym na w chmurze, samoobsługowym, zorientowanym na uczniów rozwiązaniem do zarządzania nauczaniem. Firma Adobe umożliwia przedsiębiorstwom przeprowadzenie migracji danych dotyczących szkoleń i zawartości szkoleniowej z bieżącej platformy edukacyjnej do usługi Learning Manager.

Sposoby użycia

Duże przedsiębiorstwa mają swoje własne platformy edukacyjne lub korzystają z systemów zapewnianych przez strony trzecie. Systemy zawierają zawartość i dane związane ze szkoleniami. Przedsiębiorstwo kupujące usługę Learning Manager może chcieć przenieść swoją zawartość i dane do usługi Learning Manager, aby wykorzystać zalety nowoczesnego i intuicyjnego systemu zarządzania nauczaniem z zachowaniem informacji, jakie opracowano w organizacji.

Usługa Learning Manager udostępnia wszystkie narzędzia i dokumenty potrzebne, aby administrator integracji przygotował i wykonał zadania związane z migracją. 

Na chwilę obecną funkcja migracji usługi Learning Manager jest dostępna dla administratorów organizacji po skontaktowaniu się z zespołem pomocy technicznej firmy Adobe. Aby włączyć funkcję migracji na koncie, można skontaktować się z zespołem pomocy technicznej usługi Adobe Learning Manager.

Wymagania dotyczące migracji, kluczowe etapy procesu migracji, sprinty migracji, specyfikacje, dane i etapy migracji zawartość wyjaśniono w niniejszej sekcji w następujący sposób:

Zespół usługi Learning Manager oczekuje, że następujące zadania zostaną wykonane przez administratorów ds. integracji organizacji przed przystąpieniem do migracji:

 • Administrator ds. integracji pobiera dane i zawartość z bieżącego systemu zarządzania nauczaniem i konwertuje je na formaty plików określone w usłudze Learning Manager. 
 • Usługa Learning Manager nie obsługuje importu użytkowników w ramach procesu migracji. Organizacja powinna zaimportować użytkowników za pomocą łączników. Łączniki powinny zostać skonfigurowane przed procesem migracji. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Pomoc dotycząca łączników Learning Manager.

Zaleca się, aby administratorzy wykonali proces migracji na koncie testowym przed migracją danych i zawartości do środowiska produkcyjnego Learning Manager. 

Kluczowe etapy procesu migracji

Najważniejsze kroki związane z migracją zawartość i danych z bieżącej platformy edukacyjnej do usługi Learning Manager wyglądają następująco:

 1. Administrator ds. integracji lub partner ocenia istniejące dane i zawartość systemu, które wymagają migracji.
 2. Administrator ocenia narzędzia i specyfikacje do przyjmowania danych i zawartość, które udostępnia usługa Learning Manager. 
 3. Administrator ds. integracji wpisuje kod lub ręcznie eksportuje dane i zawartość szkoleniową ze starszej platformy edukacyjnej w oparciu o jej funkcje. 
 4. Po udostępnieniu danych i zawartości szkoleniowej administrator ds. integracji analizuje i mapuje dane oraz zawartość, aby dopasować je do specyfikacji migracji usługi Learning Manager. 
 5. Administrator ds. integracji przy użyciu narzędzi usługi Learning Manager realizuje migrację w następującej kolejności:
  1. Przenieś uczniów do usługi Learning Manager.
  2. Przenieś zawartość szkoleniową do usługi Learning Manager.
  3. Przenieś dane szkoleniowe do usługi Learning Manager.
 6. Organizacja może rozpocząć korzystanie z systemu zarządzania nauczaniem Learning Manager oraz starszej zawartości. 

  Elementy podlegające migracji

  Można migrować tylko następujące elementy:

 7. Moduł
 8. Odznaki
 9. Kurs
 10. Wersja modułu
 11. Wystąpienie kursu
 12. Moduł kursu
 13. Umiejętności
 14. Poziom umiejętności
 15. Kurs dotyczący umiejętności
 16. Certyfikacja
 17. Kurs dotyczący certyfikacji
 18. Zatwierdzenie certyfikacji
 19. Program edukacyjny
 20. Kurs w ramach programu edukacyjnego
 21. Wystąpienie programu edukacyjnego
 22. Wystąpienie kursu programu edukacyjnego
 23. Materiały pomocnicze
 24. Wersja materiałów pomocniczych
 25. Kurs z wykorzystaniem materiałów pomocniczych
 26. Umiejętności związane z materiałami pomocniczymi
 27. Rejestracja
 28. Rejestracja na certyfikację
 29. Rejestracja do programu edukacyjnego
 30. Rejestracja do materiałów pomocniczych
 31. Oceny użytkownika z kursu
 32. Kluczowe pojęcia związane z migracją

  Poniżej opisano pokrótce niektóre z kluczowych pojęć związanych z procesem migracji usługi Learning Manager:

  Projekt migracji

  W usłudze Learning Manager projekt migracyjny składa się z co najmniej jednego sprintu. Dla konta może być dostępnych również wiele projektów migracji. Proces migracji w usłudze Learning Manager rozpoczyna się od utworzenia projektu migracji. 

  Sprint

  Sprint w procesie migracji usługi Learning Manager określa zestaw elementów migracji, które wybrano w celu migracji z bieżącej platformy edukacyjnej. Elementem migracji może być moduł kursu, dane ucznia lub zestaw kursów. Sprint może zawierać wiele elementów danych szkoleniowych. W każdym sprincie można wykonywać zadania migracyjne. 

  Uruchomienie sprintu

  Uruchomienie sprintu jest procesem uruchamiania zadania migracji sprintu. Sprint można zatrzymać w dowolnym momencie. 

  Ponowne uruchomienie sprintu

  Można ponownie wykonać migrację sprintu po jego zakończeniu w dowolnym momencie. Ma to miejsce, gdy użytkownik chce dodać dane do elementu sprintu i ponownie przenieść je do aplikacji lub skorygować błędy w pliku CSV. 

  Specyfikacja pliku CSV

  Usługa Learning Manager zawiera zestaw standardowych specyfikacji pliku CSV. Zalecane jest zapoznanie się z nimi przed rozpoczęciem procesu migracji. Administrator ds. integracji może analizować aktualne formaty danych i mapować je tak, aby pasowały do dostępnych w usłudze Learning Manager elementów szablonu CSV.

  Znaczniki projektu migracji

  Firma Adobe Systems zaleca używanie zestawu słów kluczowych jako znaczników w celu łatwej identyfikacji projektów migracji w usłudze Learning Manager. Znaczniki te umożliwiają wewnętrzną identyfikację projektów w usłudze Learning Manager w dowolnym momencie. 

  Moduł bez zawartości

  W usłudze Learning Manager możliwe jest przesyłanie modułu bez zawartości. Firma Adobe Systems traktuje go jako moduł bez zawartości w usłudze Learning Manager. Chcąc przenieść część starszych danych z bieżącej platformy edukacyjnej bez potrzeby korzystania z jakiejkolwiek zawartości, można przesłać plik module_version. csv bez odniesienia do adresu URL. 

  Specyfikacje formatu CSV wraz z przykładami

  Poniżej znajdują się standardowe specyfikacje formatu CSV, których można użyć w celu mapowania istniejącymi danymi z migracji platformy edukacyjnej. Kliknij csv -specifications i sample- csvs, aby pobrać pliki ZIP. Pobrany plik csv -specifications. zip zawiera 7 plików programu Excel. Te pliki arkuszy są specyfikacjami z opisami, aby użytkownik zrozumiał, jak uzupełnić pliki CSV. Pliki CSV powinny zawierać dane dla każdego pola w zalecanym formacie zgodnie z informacjami w plikach. 

  Lp.

  Nazwa pliku

  Opis zawartości

  Uwagi

  1

  module. xlsx

  Metadane pliku module. csv

   

  2

  badge. xlsx

  Metadane pliku badge. xlsx

  3

  course. xlsx

  Metadane pliku course. csv

  Wymień jedno imię i nazwisko autora danego kursu. Czasami większa liczba nazwisk autorów nie jest dokładnie wyświetlana w aplikacji po migracji. Pole courseCreationDate zostało usunięte.

  4

  module_version. xlsx 

  Metadane pliku module_version. csv

  Upewnij się, że podajesz ścieżkę URL do folderu konta Box, na którą przesyłana jest zawartość. 

  5

  course_instance. xlsx

  Metadane pliku course_instance. csv 

  6

  session. xlsx

  Metadata for session. csv

  Upewnij się, że każdy wpis w pliku cvs sesji jest powiązany z przynajmniej jednym modułem Klasy/klasy wirtualnej

  7

  course_module. xlsx

  Metadane pliku course_module. csv

  8

  skill. xlsx

  Metadane pliku skill. csv

  9

  skill_level. xlsx

  Metadane pliku skill_level. csv

  10

  skill_course. xlsx

  Metadane pliku skill_course. csv

  11

  certification. xlsx

  Metadane pliku Certification. csv

  Pole certificationCreationDate zostało usunięte.

  12

  certification_course. xlsx

  Metadane pliku certification_course. csv

  13

  certification_commit. xlsx

  Metadane pliku certification_commit. csv

  14

  learning_program. xlsx

  Metadane pliku learning_program. csv

  Pole dateAdded zostało usunięte.

  15

  learning_program_course. xls 

  Metadane pliku learning_program_course. csv

  16

  learning_program_instance. xlsx 

  Metadane pliku learning_program_instance. csv

  17

  learning_program_instance_course_instance. xlsx 

  Metadane pliku learning_program_instance_course_instance. csv

  18

  job_aid. xlsx

  Metadane pliku job_aid. csv

  Każda migracja job_aid wymaga posiadania co najmniej jednej wersji job_aid.

  19

  Job_aid_version. xlsx

  Metadane pliku job_aid_version. csv

  20

  job_aid_course. xlsx

  Metadane pliku job_aid_course. csv

  21

  job_aid_skills. xlsx

  Metadane pliku job_aid_skills. csv

  22

  enrollments. xlsx

  Metadane pliku enrollments. csv

  23

  certification_enrollement. xlsx

  Metadane pliku certification_enrollement. csv

  24

  learning_program_enrollment. xlsx

  Metadane pliku learning_program_enrollment. csv

  25

  job_aid_enrollment. xlsx

  Metadane pliku job_aid_enrollment. csv

  26

  user_course_grade. xlsx


  Metadane pliku user_course_grade. csv

  Podaj dane ucznia w pliku CSV, nawet jeśli nie są one obowiązkowe. Bez tej informacji, nawet w przypadku przetwarzania pliku CSV do migracji, usługa Learning Manager może nie odzwierciedlać żadnych danych. Plik sample-csvs. zip zawiera siedem plików CSV o podobnej do powyższej konwencji nazewnictwa.

  Usługa Learning Manager obsługuje tylko wartości daty i czasu w formacie UTF 8 i 32-bitowym. Błędy podczas migracji mogą wystąpić w przypadku podania w plikach CSV daty poza zakresem np. 2038-07-17T08:53:21. 000Z czy 1980-04-17T08:13:25. 322Z. 

  Wiele języków w przypadku migracji

  Jest obsługiwana migracja przy wielu językach dla wszelkich typów zawartości i szkoleń dostępnych na platformie (kursów, ścieżek edukacyjnych, modułów, certyfikacji i materiałów pomocniczych). Jest ona oparta na dodatkowych kolumnach w plikach CSV na więcej języków.

  Poniższy plik ZIP do pobrania zawiera przykładowe specyfikacje arkusza CSV służącego do migracji.

  Pobierz

  Pobierz plik

  Migracja w przypadku wielu ustawień regionalnych

  Podczas importu występują następujące zależności między plikami CSV:

 33. Plik module_version. csv jest zależny od pliku module. csv.
 34. Plik course_instance. csv jest zależny od pliku course.
 35. Plik course_module. csv jest zależny od plików course. csv, module. csv i module_version.
 36. Plik session. csv i module.
 37. Plik enrollment.
 38. Plik user_course_grade.
 39. Plik skill_course.
 40. Plik skill_level. csv jest zależny od pliku skill.
 41. Plik learning_program_instance. csv jest zależny od plików learning_program. csv i learning_program_course.
 42. Plik learning_program_course. csv jest zależny od pliku learning_program.
 43. Plik learning_program_enrollment. csv i learning_program_instance.
 44. Pplik learning_program_instance_course_instance. csv, learning_program_instance. csv i course_instance.
 45. Plik certification_course. csv jest zależny od plików certification. csv i course.
 46. Plik certification_commit. csv i certification_course.
 47. Plik certification_enrollment. csv, certification_course. csv i certification_enrollment.
 48. Przed rozpoczęciem procedury migracji należy zwrócić uwagę na następujące punkty:

 49. Tylko jeden projekt migracji może być aktywny na koncie w danym momencie. W ramach projektu w danym momencie może być aktywny tylko jeden sprint.
 50. Nie można cofnąć Uruchomionego już procesu migracji. Można jednak użyć opcji usuwania w każdej funkcji usługi Learning Manager, aby cofnąć migrację danych czy zawartości. 
 51. Natychmiast po rozpoczęciu projektu migracji uzyskuje on status „W trakcie migracji”. Podczas migracji do usługi Learning Manager może zalogować się wyłącznie administrator ds. integracji. 
 52. Planowanie projektu migracji jest bardzo ważne. Zaleca się podzielenie projektów na wiele sprintów i określenie, co należy przenieść w każdym sprincie. Dobrym pomysłem może być nawet przeprowadzenie weryfikacji po każdym sprincie, a nie pod koniec projektu, aby mieć pewność co do migrowanych danych. Zanim sprint zostanie uruchomiony jako część projektu migracji, należy przesłać dane i pliki CSV z zawartością odpowiednio na serwery FTP i Box. Jeśli użytkownik nie ma kont Exavault FTP i Box, może je utworzyć. 

  Tworzenie konta FTP

  Kliknij opcję Prośba o folder FTP z plikiem CSV. Pojawi się okno dialogowe z monitem o wprowadzenie identyfikatora e-mail. Postępuj zgodnie z instrukcjami online i utwórz konto FTP Exavault. Po utworzeniu konta można przeglądać swoje foldery projektów migracji i sprintów w FTP Exavault.

  Poniżej znajduje się przykładowy zrzut ekranu przedstawiający pliki i foldery projektu w ExaVault. 

  Pliki i foldery projektu w ExaVault

  Tworzenie konta Box

  Utwórz folder na przesyłaną zawartość w podobny sposób jak w przypadku tworzenia folderu FTP. Kliknij przycisk Migracja w lewym panelu i kliknij opcję Prośba o folder na przesyłaną zawartość w dolnej części wyświetlonej strony.

  Otrzymasz wiadomość e-mail z usługi Box z łączem do folderu udostępnionego. Jeśli nie masz konta Box, aby je utworzyć, kliknij przycisk SignUp (Zarejestruj się). Instrukcje logowania są wysyłane na adres e-mail administratora ds. integracji.

  Przesyłanie danych (plików CSV) do folderów FTP lub Box

  Przed utworzeniem projektu migracji należy utworzyć konto FTP lub Box. Na tym etapie można utworzyć projekt migracji i sprint w usłudze Learning Manager. Aby utworzyć projekt migracji, zapoznaj się z sekcją Procedura migracji danych i zawartości na tej stronie.

  Na koncie FTP lub Box kliknij nazwę folderu projektu i kliknij nazwę opcji Sprint. W folderze Sprint można przesyłać pliki danych w formacie CSV, które mają być migrowane. Aby przesłać pliki, kliknij opcję Prześlij pliki znajdującą się u góry po wejściu w serwer Exavault FTP czy Box i przeciągnij i upuść tam pliki CSV. Poniżej przedstawiono przykładowy zrzut ekranu po przesłaniu plików do ExaVault.

  Przesyłanie plików do ExaVault

  Możesz wrócić do projektu migracji usługi Learning Manager, kliknąć opcję Odśwież i wyświetlić wszystkie typy danych CSV wymienione w sprincie migracji.

  Przesyłanie zawartości szkoleniowej do folderów zawartości

  Prześlij zawartość szkoleniową bieżącej platformy edukacyjnej na swoje konto Box. Jeśli utworzono już projekt migracji i sprint, wówczas korzystając z danych konta Box, projekt migracji i nazwa sprintu zostaną wypełnione. Można przesłać zawartość na tę samą ścieżkę.

  Można przeciągnąć i upuścić pliki zawartości lub kliknąć opcję Prześlij i wybrać pliki z pulpitu. Jeśli rozmiar pliku zawartości jest bardzo duży, podczas przesyłania plików system może się zawieszać. W zależności od rozmiaru pliku czas potrzebny na przesłanie plików na konto Box jest różny.

  Przykładowy wygląd konta Box po przesłaniu zawartość pokazano poniżej.

  Konto Box

  Po przesłaniu plików na konto Box upewnij się, że w pliku module_version. csv znajduje się odpowiednia ścieżka do tego pliku zawartości Box. Obowiązkowo należy wskazać ścieżkę zawartości modułu. 

  Po zalogowaniu się na serwery FTP i Box i przesłaniu zawartość lokalizacje CSV są wyświetlane w usłudze Learning Manager w sposób pokazany na poniższym zrzucie ekranu. 

  Lokalizacje plików CSV

  Procedura migracji danych i zawartości

  Procedura migracji danych i zawartość platformy edukacyjnej przedsiębiorstwa do usługi Learning Manager:

  Przed rozpoczęciem procesu migracji zrealizuj warunki wstępne. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Specyfikacje formatu CSV wraz z przykładami na tej stronie. Pomagają one przygotować pliki CSV na migrację danych i zawartości.

  1. Zaloguj się w usłudze Learning Manager jako administrator ds. integracji i kliknij opcję Migracja w lewym panelu.

   Pojawi się strona główna projektów migracji. Jeśli organizacja utworzyła już projekty migracji, można wyświetlić listę wszystkich takich projektów na tej stronie. 

  2. Kliknij opcję Nowy w prawym górnym rogu strony, aby utworzyć projekt migracji. Można też kliknąć łącze Utwórz projekt migracjina stronie, aby utworzyć taki projekt. Zostanie wyświetlona strona Utwórz projekt migracji.

   Jeśli nie utworzono jeszcze folderu FTP, użytkownik zostanie poproszony o utworzenie konta Exavault folderu FTP. Jest to obowiązkowy krok przed rozpoczęciem tworzenia projektu migracji. 

   Tworzenie nowego projektu migracji

   Dla projektu migracji podaj jego nazwę, znacznik, katalog kursu i opis. Kliknij opcję Utwórz.

   Elementy migrowanych danych są rozpoznawane za pomocą tego Znacznika projektu migracji. W przypadku braku konkretnego katalogu kursów z menu rozwijanego należy wybrać katalog domyślny. Wszystkie migrowane za pomocą projektu migracji kursy będą znajdować się w wybranym na tym etapie katalogu. Jeśli użytkownik nie wybierze żadnego katalogu, wszystkie migrowane kursy będą znajdować się w katalogu domyślnym. 

   Zostanie wyświetlona przedstawiona na zrzucie ekranu strona konfiguracji sprintu. Należy utworzyć sprint jako część projektu migracji. Wybierz nazwę sprintu i podaj jego krótki opis. Można wybrać opcję Tak, jeśli zawartość ma zostać przeniesiona w ramach tego sprintu. Kliknij przycisk Dalej.

   Konfiguracja sprintu

   Zaznacz pole wyboru Od ostatniego uruchomienia dodano lub zmodyfikowano użytkowników, aby zsynchronizować listę użytkowników z aplikacją Learning Manager. W przypadku migracji zawartości i danych do usługi Learning Manager to działanie może nie być wymagane. Jeśli między poprzednią a ostatnią migracją sprintu upłynie dłuższy czas, zalecane jest zsynchronizowanie listy użytkowników. Ten krok umożliwia synchronizację bazy danych usługi Learning Manager z użytkownikami platformy edukacyjnej.

   Zaleca się wykonanie tego kroku synchronizacji w przypadku migracji plików enrollment. csv i user_course_grade. Ten krok umożliwia synchronizację bazy danych usługi Learning Manager z bazą danych migracji. Dzięki niemu wszyscy użytkownicy, których rekordy mają być migrowane w sprincie, są dostępni w bazie danych migracji.

   Migrację sprintu można rozpocząć od przesłania danych i zawartość. Kliknij łącze Odśwież przed uruchomieniem sprintu, aby zsynchronizować foldery FTP i zawartość z aplikacją Learning Manager.

   Migracja sprintu

   Kliknij opcję Start w prawym górnym rogu strony. Aby przerwać migrację sprintu, należy kliknąć opcję Stop w dowolnym momencie procesu migracji sprintu.

   Stan migracji jest wyświetlany w przypadku każdego z elementów danych sprintu i zawartości. Sprawdź, w przypadku jakich elementów migracja zakończyła się powodzeniem, a w przypadku których niepowodzeniem.

   Jeśli przesyłasz zawartość modułu, upewnij się, że w pliku module_version. csv podano ścieżkę folderu zawartości. Jeśli ten krok zostanie pominięty, mogą wystąpić błędy podczas migracji. W przypadku przesyłania zawartość modułu realizowanego w tempie ucznia, takiego jak wideo, należy określić względną ścieżkę URL w usłudze Box w pliku module_version. W przypadku zawartości modułu Aktywność można podać nazwę URL. 

   Poniżej ukazano przykładowy zrzut ekranu z oknem dialogowym postępu. Można na nim wyświetlić liczbę rekordów przetworzonych dla każdego elementu migrowanych danych wraz z informacją na temat pomyślnych i niepomyślnych migracji. Kliknij opcję Pobierz informacje o błędach obok migracji zakończonych niepowodzeniem, aby pobrać i wyświetlić dzienniki błędów. Problemy można naprawić w pliku CSV i przesłać ponownie na serwer FTP. 

   Okno dialogowe postępu

   Kliknij opcję Lista sprintów w lewym panelu, aby wyświetlić listę wszystkich sprintów projektu migracji. Można wyświetlić listę wszystkich sprintów, liczbę uruchomień dla każdego sprintu, datę początkową, czas trwania i status ukończenia, jak pokazano na poniższym przykładzie. 

   Ustawienia sprintu

   Po przesłaniu najnowszych zaktualizowanych plików CSV można kliknąć opcję Uruchom ponownie w prawym górnym rogu strony. Opcja ponownego uruchomienia powoduje ponowne przetworzenie wszystkich elementów danych przy ignorowaniu elementów, w których nie wprowadzono żadnych zmian. W przypadku satysfakcjonującej migracji elementów danych w sprincie, można oznaczyć ją jako ukończoną, klikając przycisk u góry strony. Można rozpocząć nowy sprint z większą ilością danych później. Gdy sprint zostanie oznaczony jako ukończony, nie będzie można go uruchomić ponownie. W projekcie migracji może znajdować się dowolna liczba sprintów. W przypadku satysfakcjonującego statusu migracji wszystkich sprintów, można oznaczyć Projekt migracji jako ukończony, klikając łącze Oznacz projekt jako ukończony na stronie Lista sprintów.

   Przed oznaczeniem projektu migracji jako ukończonego należy upewnić się, że ukończono wszystkie sprinty projektu. Po oznaczeniu projektu migracyjnego jako ukończonego nie można wrócić i utworzyć sprintów ani dokonać jakichkolwiek modyfikacji w tym projekcie. Należy utworzyć kolejny projekt migracji i dodać do niego sprinty.

   Po migracji danych i zawartości edukacyjnej z platformy edukacyjnej organizacji można zweryfikować zaimportowane dane i zawartość przy użyciu funkcji elementu edukacyjnego. Można na przykład zalogować się w usłudze Learning Manager jako administrator i zweryfikować dostępność zaimportowanych modułów oraz danych, a także zawartość kursów. 

   Ulepszanie podczas migracji

   Ta funkcja integracji pozwala na dopasowanie danych historycznych elementu edukacyjnego ze starszej platformy edukacyjnej do aktywnego kursu utworzonego w usłudze Learning Manager.

   Poniżej znajdują się standardowe specyfikacje formatu CSV, których można użyć w celu mapowania istniejącymi danymi z migracji platformy edukacyjnej. Kliknij csv-specifications. zip i sample-csv. zip, aby pobrać pliki ZIP. Pobrany plik csv-specifications. zip zawiera cztery pliki programu Excel. Pliki CSV powinny zawierać dane dla każdego pola w zalecanym formacie zgodnie z informacjami w plikach.

   1. Plik enrollment. xlsx zawiera opis metadanych wymaganych dla modernizacji pliku enrollment.

   2. Plik encertification_enrollment. xlsx zawiera opis metadanych wymaganych dla modernizacji pliku certification_enrollment.

   3. Plik learning_program_enrollment. xlsx zawiera opis metadanych wymaganych dla modernizacji pliku learning_program_enrollment.

   4. Plik user_course_grades. xlsx zawiera opis metadanych wymaganych dla modernizacji pliku user_course_grades.

   Rozwiązywanie problemów związanych z migracją

   Kliknij tutaj, aby uzyskać informacje o sposobie rozwiązania problemów, z jakimi borykają się administratorzy ds. integracji podczas migracji danych i zawartości z istniejącej platformy edukacyjnej do aplikacji Learning Manager.

   Wskazówki dotyczące zarządzania użytkownikami

   W tym temacie znajdują się wskazówki pomagające zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy są zarządzani w usłudze Learning Manager. Pomagają one w zarządzaniu użytkownikami przy użyciu funkcji importu pliku CSV, łączników i migracji usługi Learning Manager. 

   Identyfikatory usługi Learning Manager

   Usługa Learning Manager obsługuje dwa typy unikatowych identyfikatorów użytkowników:

  3. Identyfikator e-mail
  4. UUID (Identyfikator globalnie unikatowy)
  5. Usługa Learning Manager obsługuje identyfikator UUID, aby zapewnić organizacjom elastyczność w kontrolowaniu kont użytkowników. Jeśli administrator posiada identyfikatory UUID użytkowników na koncie, może modyfikować identyfikatory e-mail użytkowników tego konta.

   Sposoby wykorzystania UUID w organizacji

   Rozważmy scenariusz, w którym pracownik A dołącza do firmy o nazwie Prime, jako wykonawca. W okresie obowiązywania umowy firma Prime może nie podać firmowego identyfikatora poczty elektronicznej A@prime. com, zamiast tego firma może używać tylko osobistego konta e-mail pracownika, na przykład A@gmail. com. Po upływie 6 miesięcy okresu obowiązywania umowy, jeśli ten sam pracownik A dołączy do Prime jako pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, firma Prime będzie mogła chcieć zmienić jego adres poczty elektronicznej na adres firmy, czyli A@prime. com. 

   Posiadanie dostępu UUID do konta użytkownika będzie korzystne dla firmy Prime w wyżej wymienionym scenariuszu. Prime może łatwo zmienić osobisty identyfikator e-mail pracownika A, posługując się oficjalnym adresem e-mail. Zmiana ta nie ma wpływu na istotne dla tego konta dane pracownika. 

   Identyfikacja pojedynczego użytkownika

   Usługa Learning Manager identyfikuje i zapamiętuje sposób dodawania do systemu pojedynczego użytkownika, na przykład przez samodzielną rejestrację, przesyłanie pliku CSV lub dodawanie pojedynczego użytkownika za pomocą interfejsu użytkownika lub interfejsu API. 

  6. W przypadku dodania pojedynczego użytkownika za pomocą interfejsu użytkownika (UI) lub API można ich usunąć w ten sam sposób. 
  7. Można zaktualizować informacje o pojedynczych użytkownikach poprzez wysłanie pliku CSV, ale należy pamiętać, że będą oni traktowani jak użytkownicy CSV i będą miały do nich zastosowanie odpowiednie dla CSV zadania. 
  8. Przypisywanie roli przełożonego

   Nie można przypisać roli przełożonego bezpośrednio do żadnego użytkownika w usłudze Learning Manager. Użytkownik X może uzyskać rolę przełożonego w usłudze Learning Manager tylko wtedy, gdy dla dowolnego użytkownika (np. Y) na tym koncie atrybut przełożonego zostanie ustawiony na X.

   W scenariuszu, w którym X jest przełożonym użytkowników, na przykład A, B i C, jeśli X opuszcza organizację, należy upewnić się, że atrybutem Przełożony użytkowników A, B i C będzie nowy przełożony. Atrybutem Przełożony dla tych użytkowników tymczasowo może być ROOT, a następnie należy przypisać nowego przełożonego. 

   Więcej informacji na ten temat znajduje się w poniższych dokumentach pomocy:

  9. Najczęściej zadawane pytania dotyczące przesyłania plików CSV
  10. Pomoc dotycząca dodawania użytkowników
  11. Zaloguj się na swoje konto

Podręcznik integracji Beko Cwb 9441 Wnha

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik integracji Beko Cwb 9441 Wnha

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik integracji Beko Cwb 9441 Wnha