Podręcznik oprogramowania Ge Ahp05

Podręcznik oprogramowania Ge Ahp05 jest szczegółowym przewodnikiem dotyczącym oprogramowania sterującego maszyną do produkcji tekstyliów. Obejmuje on podstawowe informacje na temat oprogramowania, w tym w jaki sposób działa, jakie są jego funkcje i jak je włączyć oraz wyłączyć. Podręcznik zawiera także podstawowe informacje na temat programowania maszyny, które ułatwiają zrozumienie zastosowanego w niej oprogramowania. Podręcznik zawiera także instrukcje dotyczące konfigurowania, używania i serwisowania oprogramowania. Ponadto, zawiera on szczegółowe informacje dotyczące wszystkich funkcji i opcji oprogramowania, w tym ustawień i parametrów.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik oprogramowania Ge Ahp05

1 Podręcznik oprogramowania ZoomBrowser EX PhotoStitch Funkcje specjalne Przesyłanie zdjęć i filmów dla systemu Windows Wstawianie tekstu ABC Zapisywanie klatek z filmów Edycja filmów A Drukowanie obrazów Wykonywanie kopii zapasowej na dysku CD Dołączanie zdjęć do wiadomości... i wiele innych przydatnych funkcji Przewodnik po podręczniku 1

2 Informacje o podręczniku Konwencje oznaczeń W treści tego podręcznika użyto następujących symboli. WAŻNE Części oznaczone jako Ważne zawierają uwagi lub ważne tematy dotyczące obsługi. Należy się z nimi zapoznać. WSKAZÓWKA Części oznaczone jako Wskazówka zawierają pomocne sugestie i wskazówki dotyczące procedur. Można zapoznać się z nimi w razie potrzeby. Środowisko pracy W objaśnieniach zawartych w podręczniku użyto zrzutów ekranu i procedur pochodzących z systemu Windows Vista. Mogą one wyglądać nieco inaczej w przypadku innych wersji systemu Windows. Przedstawione ekrany i procedury mogą także różnić się od podanych przykładów w zależności od używanego modelu aparatu lub drukarki. Objaśnienia zawarte w podręczniku są oparte na założeniu, że kompaktowy aparat firmy Canon będzie używany z tym oprogramowaniem. Niektóre funkcje mogą być niedostępne w przypadku niektórych modeli aparatów. Wyszukiwanie wyrazów Ten dokument jest dostarczany w postaci pliku Adobe Reader. W celu znalezienia określonych wyrazów lub fraz, które użytkownik pamięta, ale nie może ich znaleźć, można użyć funkcji wyszukiwania programu Adobe Reader. Aby uruchomić tę funkcję, w programie Adobe Reader należy kliknąć menu [Edit/Edycja] i wybrać opcję [Search/ Szukaj]. W przypadku korzystania z programu Adobe Reader w wersji 8 lub nowszej można wyszukiwać tekst także za pomocą pola [Find/Znajdź], znajdującego się w prawej części paska narzędzi. Tutaj można wpisać tekst 2

3 Uwagi dotyczące podłączania aparatu do komputera Podczas podłączania aparatu do komputera za pomocą kabla interfejsu USB należy upewnić się, że kabel został podłączony bezpośrednio do portu USB. Połączenie może nie działać prawidłowo, jeśli aparat jest podłączony do komputera za pośrednictwem koncentratora USB. Połączenie może nie działać prawidłowo, jeśli jednocześnie używany jest aparat oraz inne urządzenia USB (nie dotyczy myszy i klawiatur USB). W takim przypadku należy odłączyć od komputera inne urządzenia, a następnie ponownie podłączyć aparat. Nie należy jednocześnie podłączać kilku aparatów do jednego komputera. W takim przypadku połączenie może nie działać prawidłowo. Nie wolno dopuścić, aby komputer, do którego podłączono aparat przy użyciu kabla interfejsu USB, został przełączony do trybu uśpienia (wstrzymania). Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, nie wolno odłączać kabla interfejsu. Należy przywrócić działanie komputera przy podłączonym aparacie. W niektórych przypadkach odłączenie aparatu od komputera będącego w trybie uśpienia (wstrzymania) uniemożliwia prawidłowe przywrócenie działania komputera. Instrukcje dotyczące trybu uśpienia (wstrzymania) znajdują się w podręczniku dołączonym do komputera. Aparatu nie należy odłączać od komputera, gdy na ekranie jest wyświetlane okno programu CameraWindow. WAŻNE W przypadku podłączania aparatu do komputera zaleca się korzystanie z zasilacza (sprzedawanego osobno). Jeśli użycie zasilacza jest niemożliwe, należy zadbać o to, aby akumulatory aparatu były w pełni naładowane. Informacje o sposobie podłączania aparatu do komputera znajdują się w Instrukcji obsługi. 3

4 Informacje o podręczniku... 2 Uwagi dotyczące podłączania aparatu do komputera... 3 Rzeczy do... 6 Dwa okna programu ZoomBrowser EX... 6 Okna służące do komunikacji z aparatem i zarządzania zdjęciami... 6 Okno główne... 7 Sposób wyświetlania okna głównego... 7 Nazwy elementów okna głównego... 7 Wykonywanie zadań... 8 Wybieranie zadań oraz procedury okna zadań Przesyłanie zdjęć... 9 Przesyłanie zdjęć przez podłączenie aparatu do komputera... 9 Drukowanie Drukowanie jednego zdjęcia na stronę Drukowanie miniatur Przewodnik po programie CameraWindow Pierwszy otwierany ekran menu Ekran przesyłania zdjęć Ekran organizowania zdjęć Sposób korzystania z okna głównego Okno główne Tryby wyświetlania Panel sterowania wyświetlaniem Zadania obszaru przeglądarki Okno Właściwości Okno podglądu Edytowanie zdjęć Korekcja efektu czerwonych oczu Automatyczne dostosowywanie Dostosowywanie kolorów/jasności Regulacja ostrości obrazu - wyeksponowanie konturów Kadrowanie i przycinanie fragmentu zdjęcia Wprowadzanie tekstu Korzystanie z innego programu do edycji Dołączanie dźwięków Tworzenie zdjęć panoramicznych program PhotoStitch Montaż filmów Konwertowanie zdjęć w formacie RAW program Digital Photo Professional

5 Eksportowanie Zmiana rozmiarów i typów zdjęć Zmiana rozmiarów i typów filmów Wyodrębnianie klatek z filmów Eksportowanie informacji o zdjęciu Tworzenie zdjęć używanych jako wygaszacz ekranu komputera Tworzenie zdjęć używanych jako tapety pulpitu komputera Zapisywanie na dyskach CD Przesyłanie filmów do serwisu YouTube Przesyłanie do serwisu YouTube Wiadomości Dołączanie zdjęć do wiadomości Pokazy slajdów Wyświetlanie zdjęć w formie pokazu slajdów Zarządzanie zdjęciami Zmiana nazw wielu plików Sortowanie zdjęć w folderach według daty wykonania Konfigurowanie ustawień informacji o zdjęciach Konfiguracja klasyfikacji Wstawianie komentarzy Przypisywanie słów kluczowych Wyszukiwanie, filtrowanie i sortowanie zdjęć Wyszukiwanie zdjęć Filtrowanie zdjęć Sortowanie zdjęć Porównywanie zdjęć Porównywanie wielu zdjęć Ustawienia Mój aparat Zmiana dźwięku migawki i obrazu startowego Przesyłanie zdjęć Przesyłanie zdjęć do aparatu Ustawienia preferencji Dostosowywanie programu ZoomBrowser EX Dostosowywanie przycisków zadań Lista dostępnych funkcji Obsługiwane typy plików obrazów Odinstalowywanie oprogramowania Struktura folderów na karcie pamięci Rozwiązywanie problemów

6 Dwa okna programu ZoomBrowser EX Okna służące do komunikacji z aparatem i zarządzania zdjęciami Do wykonywania procedur w programie ZoomBrowser EX służą dwa poniższe okna. Okno przesyłania otwierane po podłączeniu aparatu. CameraWindow Z podłączonego aparatu można przesłać wszystkie zdjęcia lub tylko te zaznaczone. Po przesłaniu zdjęć z aparatu okno programu CameraWindow zostanie zamknięte, a ekran zmieni wygląd. Okno służące do zarządzania przesłanymi zdjęciami. Okno główne Kliknij dwukrotnie zdjęcie. Kliknij dwukrotnie tę ikonę na pulpicie. Znajdujące się na komputerze zdjęcia można wyświetlać, edytować i drukować. Okno podglądu wyświetlane po kliknięciu zdjęcia. WSKAZÓWKA Korzystanie z funkcji Pomocy Przycisk (Pomoc) lub menu pomocy są dostępne w większości okien programów CameraWindow i ZoomBrowser EX. Jest on przydatny, jeśli użytkownik nie jest pewien, jakie czynności wykonać. 6

7 Okno główne Sposób wyświetlania okna głównego Okno główne zostaje wyświetlone po przesłaniu zdjęć z aparatu oraz zamknięciu okna programu CameraWindow. Można je także wyświetlić, klikając dwukrotnie ikonę programu ZoomBrowser EX na pulpicie. Nazwy elementów okna głównego Pasek menu Przyciski funkcji Panel sterowania wyświetlaniem Przyciski zadań Wybór zadań do wykonania. Last Acquired Images/ Ostatnio pobrane zdjęcia Wyświetlanie ostatnio przesłanych zdjęć. Obszar folderów Wybór folderu do wyświetlenia. Ikona właściwości (umożliwia wyświetlenie właściwości zdjęcia): zdjęcie wykonane w trybie Panorama: zdjęcie w formacie RAW: film: film w zwolnionym tempie: zdjęcie z dołączoną notatką dźwiękową: zdjęcie chronione: zdjęcie wykonane za pomocą funkcji sekwencyjnego naświetlania: zdjęcie obrócone (tylko w trybie widoku) Obszar przeglądarki Ikony wskazujące właściwości zdjęć są wyświetlane obok obrazów, tak jak pokazano po lewej stronie. 7

8 Wykonywanie zadań Wybieranie zadań oraz procedury okna zadań Wiele funkcji programu ZoomBrowser EX można uruchomić, wybierając zadanie w oknie głównym i postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w części informacyjnej nowego okna. Szczegółowe informacje o funkcjach znajdują się w części Lista dostępnych funkcji w dodatku. 1 Wybierz zadanie. Tutaj są wyświetlane główne kroki zadania. Zadania należy wykonywać w kolejności. Można powrócić do poprzedniego kroku. Tutaj są wyświetlane szczegóły wybranego zadania. Anulowanie procedury i powrót do poprzedniego okna. 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wykonać zadanie. 8

9 Przesyłanie zdjęć Przesyłanie zdjęć przez podłączenie aparatu do komputera Przesyłanie zdjęć z aparatu do komputera. WAŻNE W instrukcjach zawartych w tym podręczniku założono, że oprogramowanie zostało prawidłowo zainstalowane. instalacji znajdują się w Instrukcji obsługi. Szczegółowe informacje o sposobie podłączania aparatu do komputera znajdują się w Instrukcji obsługi. Należy także zapoznać się z tematem Uwagi dotyczące podłączania aparatu do komputera. W niektórych wersjach systemu Microsoft Windows po podłączeniu aparatu okno programu CameraWindow może nie zostać otwarte. W takim przypadku należy kliknąć dwukrotnie ikonę programu ZoomBrowser EX na pulpicie, aby uruchomić program ZoomBrowser EX i otworzyć okno główne, następnie kliknąć kolejno przycisk zadania [Acquire & Camera Settings/Ustawienia pobierania i aparatu] i opcję [Connect to Camera/Połącz z aparatem] Podłącz aparat do komputera, korzystając z dostarczonego kabla interfejsu. Włącz aparat, ustaw tryb wyświetlania i przygotuj go do komunikacji z komputerem. Po wyświetleniu okna, takiego jak przedstawione po prawej stronie, kliknij opcję [Downloads Images From Canon Camera using Canon CameraWindow/Pobierz zdjęcia z aparatu firmy Canon przy użyciu programu CameraWindow]. W systemie Windows XP kliknij kolejno opcję [Canon CameraWindow] i [OK] w oknie automatycznego odtwarzania. W przypadku systemu Windows 7 w celu wyświetlenia okna programu CameraWindow wykonaj następujące czynności: 1. Kliknij ikonę na pasku zadań. 2. Zostanie wyświetlony ekran, na którym kliknij łącze w celu modyfikacji programu. 3. Kliknij kolejno opcję [Downloads Images From Canon Camera using Canon CameraWindow/Pobierz zdjęcia z aparatu firmy Canon przy użyciu programu CameraWindow] i [OK]. 4. Kliknij dwukrotnie ikonę. 9

10 4 Kliknij opcję [Import Images from Camera/Importuj zdjęcia z aparatu], a następnie kliknij opcję [Import Untransferred Images/Importuj nieprzesłane zdjęcia]. Rozpocznie się przesyłanie tylko dotychczas nieprzesłanych zdjęć. CameraWindow (ekran menu) Po kliknięciu przycisku [OK] w oknie dialogowym z informacją o zakończeniu przesyłania zdjęć oraz zamknięciu okna programu CameraWindow przesłane zdjęcia zostaną wyświetlone w oknie głównym. Nowo przesłane zdjęcia można zaznaczać według daty wykonania lub kategorii (opcja Moja kategoria w aparacie, tylko w wybranych modelach). : foldery zawierające nowo pobrane zdjęcia Przesyłanie danych z kart pamięci zawierających dużą liczbę zdjęć (ponad 1000) może zostać wykonane nieprawidłowo. W takim przypadku do przesłania zdjęć należy użyć czytnika kart pamięci. Szczegółowe informacje o przesyłaniu zdjęć z kart pamięci znajdują się w części Przesyłanie zdjęć z czytnika kart pamięci. Przesyłanie plików zawierających filmy zajmuje dużo czasu ze względu na ich rozmiar. WSKAZÓWKA Zmiana docelowego folderu przesyłania Pobierane zdjęcia są domyślnie zapisywane w folderze [Pictures/Obrazy] lub [My Pictures/Moje obrazy]. Aby zmienić folder docelowy, należy kliknąć przycisk przedstawiony po prawej stronie w kroku 4, a następnie kliknąć przycisk [Import/Importuj]. Na karcie [Folder Settings/Ustawienia folderów] kliknij przycisk [Browse/Przeglądaj], aby zatwierdzić ustawienia na aktualnie wyświetlanym ekranie. 10

11 WSKAZÓWKA Select Images to Import/Wybierz zdjęcia do zaimportowania Aby przesłać z aparatu tylko zaznaczone zdjęcia, kliknij opcję [Import Images from Camera/ Importuj zdjęcia z aparatu] w oknie programu CameraWindow (ekran menu), a następnie zaznacz zdjęcia na ekranie przesyłania zdjęć i kliknij przycisk (Importuj). Szczegółowe informacje znajdują się w części Ekran przesyłania zdjęć. Import All Images/Importuj wszystkie zdjęcia Aby przesłać z aparatu wszystkie zdjęcia, kliknij opcję [Import Images from Camera/Importuj zdjęcia z aparatu] w oknie programu CameraWindow (ekran menu), a następnie kliknij opcję [Import All Images/ Importuj wszystkie zdjęcia]. Automatyczne przesyłanie zdjęć podczas uruchamiania programu ZoomBrowser EX Aby automatycznie przesłać zdjęcia podczas uruchamiania programu CameraWindow, kliknij przycisk wyświetlany w prawej części okna programu CameraWindow (ekran menu), a następnie kliknij przycisk [Import/Importuj] i kartę [Auto Import/ Importowanie automatyczne]. Zaznacz pole wyboru [Start importing images automatically when this software is launched. /rozpocznij importowanie zdjęć automatycznie po uruchomieniu tego programu. ]. Przesyłanie zdjęć z czytnika kart pamięci Po włożeniu karty pamięci do czytnika zostanie wyświetlone okno wyboru czynności. W przypadku wybrania opcji [View/Download Images Using Canon ZoomBrowser EX/Wyświetl lub pobierz zdjęcia za pomocą programu Canon ZoomBrowser EX] program ZoomBrowser EX uruchomi się i wyświetli poniższe okno. W tym oknie można wykonywać procedury przesyłania. Przesyłanie wszystkich dotychczas nieprzesłanych zdjęć. Zaznaczanie i przesyłanie zdjęć. Drukowanie zdjęć. Konfigurowanie folderu przesyłania i innych ustawień. WAŻNE Filmy przeniesione z zastosowaniem funkcji przenoszenia w systemie Windows 7 mogą nie być prawidłowo przetwarzane w programie ZoomBrowser EX. Skorzystaj z powyższej procedury przy przenoszeniu filmów z kart pamięci. 11

12 Drukowanie Drukowanie jednego zdjęcia na stronę Wydruk każdego zdjęcia na osobnej stronie. WSKAZÓWKA Drukowanie filmów Nie istnieje możliwość drukowania filmów, ale można wyodrębnić pojedyncze klatki po ich wcześniejszym zapisaniu. Szczegółowe informacje o sposobie zapisywania klatek z filmów znajdują się w części Wyodrębnianie klatek z filmów. 1 Kliknij przycisk zadania [Print & /Wydrukuj i prześlij pocztą elektroniczną] w oknie głównym. 2 Kliknij opcję [Photo Print/Drukowanie zdjęć]. 3 Sprawdź, czy została zaznaczona opcja [1. Select Images/1. Zaznacz zdjęcia], a następnie wybierz zdjęcia do wydrukowania. 12

13 4 Kliknij opcję [2. Printer and Layout Settings/2. Ustawienia drukarki i układu], a następnie wprowadź odpowiednie ustawienia w kategoriach. Ustawienia drukarki, formatu papieru i drukowania bez obramowania. Kliknij tutaj, aby wykadrować i wydrukować fragment zdjęcia. Kliknij tutaj, aby wstawić tekst na zdjęciu lub wydruku. Ustawienia dotyczące drukowania daty/godziny wykonania. 5 Kliknij przycisk [3. Print/3. Drukuj]. Rozpocznie się drukowanie. WSKAZÓWKA Drukowanie za pomocą innego programu Jeśli na komputerze zainstalowano specjalistyczne oprogramowanie do drukowania, można go także używać do drukowania zdjęć. Kliknij przycisk zadania [Print & /Wydrukuj i prześlij pocztą elektroniczną] w oknie głównym, a następnie kliknij opcję [Print Using Other Software/Drukuj za pomocą innego programu]. 13

14 Drukowanie miniatur Drukowanie miniatur zdjęć. 2 Kliknij opcję [Index Print/Drukowanie miniatur]. 14

15 4 Kliknij opcję [2. Zaznaczenie zdjęcia do obrócenia lub wykadrowania. Ustawienia drukarki i formatu papieru. Obracanie zaznaczonych zdjęć. Kliknij tutaj, aby wykadrować fragment zdjęcia i go wydrukować. Ustawienia liczby wierszy lub kolumn. Konfiguracja drukowania informacji o parametrach zdjęć, komentarzy, nagłówków, stopek lub numerów stron. 15

16 Przewodnik po programie CameraWindow Pierwszy otwierany ekran menu Ten ekran jest wyświetlany po podłączeniu aparatu do komputera. Aby wyświetlić dostępne opcje, należy kliknąć odpowiedni przycisk. Wyświetlanie informacji o karcie pamięci znajdującej się w aparacie. Wyświetlanie informacji o aparacie. Rozpoczęcie operacji przesyłania zdjęć z aparatu do komputera. Rozpoczęcie operacji zabezpieczania, obracania i usuwania zdjęć w aparacie. Służy także do przesyłania zdjęć z komputera do aparatu. Rozpoczęcie operacji przesyłania filmów z aparatu do sieci. Rozpoczęcie operacji ustawiania ekranu i dźwięku powitalnego w aparacie oraz różnych dźwięków aparatu. Szczegółowe informacje znajdują się w części Ustawienia Mój aparat w rozdziale Bardziej zaawansowane. W przypadku niektórych modeli aparatów menu to może nie zostać wyświetlone. WSKAZÓWKA Dostosowywanie funkcji programu CameraWindow Po kliknięciu przycisku wyświetlanego w prawej górnej części ekranu można dostosowywać różne funkcje w celu ułatwienia obsługi programu CameraWindow. Można zmienić ustawienia automatycznego przesyłania, ekran powitalny wyświetlany po uruchomieniu programu CameraWindow, a także docelowy folder przesyłania. 16

17 Ekran przesyłania zdjęć Ten ekran jest wyświetlany po kliknięciu opcji [Import Images from Camera/Importuj zdjęcia z aparatu] na ekranie menu, a następnie opcji [Select Images to Import/Wybierz zdjęcia do zaimportowania]. Zaznacz zdjęcia do przesłania i kliknij przycisk, aby przesłać zdjęcia do komputera. Okno podglądu (tryb wyświetlania miniatur) Powrót do ekranu menu. Włączanie i wyłączanie wyświetlania daty wykonania i nazwy folderu pod miniaturami (dotyczy trybu wyświetlania miniatur). Zmiana rozmiaru miniatur (dotyczy trybu wyświetlania miniatur). Zamknięcie okna programu CameraWindow. Przełączanie trybów wyświetlania okna. Wyświetlanie miniatur Wyświetlanie podglądu Pełny ekran Dwukrotne kliknięcie zdjęcia powoduje przełączenie do trybu podglądu. Ten znak jest wyświetlany na dotychczas nieprzesłanych zdjęciach. Przesyłanie do komputera zdjęcia wybranego w oknie podglądu. Zdjęcia w aparacie, które spełniają kryteria wybranego filtru, są wyświetlane w obszarze po prawej stronie. Anulowanie wyboru zdjęć. Zaznaczenie wszystkich zdjęć. Obrót zaznaczonych zdjęć o 90 w lewo lub w prawo. Tło zaznaczonych zdjęć zmienia kolor na niebieski. WAŻNE Wyświetlane funkcje (przyciski) różnią się w zależności od modelu aparatu. 17

18 Ekran organizowania zdjęć Ten ekran jest wyświetlany po kliknięciu opcji [Organize Images on Camera/Organizuj zdjęcia w aparacie] na ekranie menu, a następnie opcji [Organize Images/Organizuj zdjęcia]. Kliknięcie folderu po lewej stronie powoduje wyświetlenie wszystkich zdjęć w folderze w postaci miniatur (małych zdjęć) w prawej części ekranu. Usuwanie zdjęcia wybranego w oknie podglądu. Zabezpieczanie/anulowanie zabezpieczenia zdjęcia wybranego w oknie podglądu. Przesyłanie zdjęć z komputera do aparatu. Kliknięcie przycisku (Usuń) powoduje usunięcie zdjęcia z aparatu. Tę opcję należy stosować ostrożnie, ponieważ usuniętych zdjęć nie można odzyskać. 18

19 Sposób korzystania z okna głównego Okno główne To jest okno główne, w którym są wykonywane zadania w programie ZoomBrowser EX. Slide Show/Pokaz slajdów Wyświetlanie w oknie kolejnych zaznaczonych zdjęć. Properties/Właściwości Wyświetlanie informacji o zaznaczonym zdjęciu. View Image/Wyświetl zdjęcie Wyświetlanie zaznaczonego zdjęcia w oknie podglądu. Przyciski zadań Wybór zadań do wykonania. Last Acquired Images/ Ostatnio pobrane zdjęcia Zdjęcia można przeglądać według daty wykonania lub kategorii (opcja Moja kategoria w aparacie). Search/Szukaj Wyszukiwanie zdjęć. Delete/Usuń Usuwanie zaznaczonych zdjęć lub folderów. Usunięte zdjęcia są wysyłane do Kosza na pulpicie. Z pliku przywróconego z Kosza nie można odzyskać skojarzenia między notatką dźwiękową a zdjęciem. Rotate/Obróć Obracanie zaznaczonego zdjęcia. Kliknij menu [Edit/Edycja] i wybierz opcję [Rotate According to Rotation Information/ Obróć zgodnie z informacją o orientacji], aby obrócić oryginalne zdjęcie zgodnie z wyświetlaną orientacją. Tryb wyświetlania Wybór trybu wyświetlania w obszarze przeglądarki. Panel sterowania wyświetlaniem Konfigurowanie ustawień wyświetlania zdjęć w obszarze przeglądarki. Obszar przeglądarki Wyświetlanie zdjęć w widoku miniatur. Często używane foldery można zarejestrować jako Ulubione foldery (). Można to zrobić za pomocą opcji [Add/Dodaj]. Aby usunąć folder znajdujący się w obszarze Ulubione foldery, zaznacz go, a następnie kliknij przycisk [Remove/Usuń]. 19

20 Tryby wyświetlania Użytkownik może wybrać najwygodniejszy tryb wyświetlania obszaru przeglądarki. Zoom Mode/Tryb powiększenia: do przeglądania większej liczby zdjęć. WSKAZÓWKA Scroll Mode/Tryb przewijania: wyświetlanie miniatur o rozmiarze umożliwiającym wygodne wyświetlanie podglądu zdjęć. Preview Mode/Tryb podglądu: umożliwia odczyt informacji o zdjęciu podczas wyświetlania podglądu. Powiększanie miniatur na potrzeby podglądu zdjęć W trybie powiększenia lub przewijania wskazanie miniatury kursorem myszy powoduje wyświetlenie powiększonego zdjęcia w oknie podglądu. Można również wyłączyć wyświetlanie okna podglądu w menu (Pokaż informacje). Panel sterowania wyświetlaniem Ten panel służy do zmiany ustawień wyświetlania w obszarze przeglądarki. Menu wyboru Kliknięcie tego elementu umożliwia zaznaczenie wszystkich zdjęć wyświetlanych w obszarze przeglądarki lub usunięcie ich zaznaczenia. Przycisk wyboru Służy do zaznaczania zdjęć w trybie powiększenia. Dopasuj do okna Służy do zmiany rozmiaru miniatur, tak aby mieściły się w oknie. Rozmiar wyświetlanych zdjęć Ten element umożliwia zmianę rozmiaru miniatur w obszarze przeglądarki. Menu pokazywania/ukrywania informacji o zdjęciach Umożliwia pokazywanie lub ukrywanie informacji o zdjęciach znajdujących się pod miniaturami, takich jak nazwa pliku, data wykonania lub klasyfikacja. Przyciski zmniejszenia/powiększenia Powiększanie lub zmniejszanie zdjęcia. Przycisk przewijania W trybie przewijania służy do przesuwania wyświetlonego fragmentu zdjęcia (przeciągania w obszarze przeglądarki). Menu Filtr Umożliwia wyświetlanie wyłącznie zdjęć spełniających określone warunki. 20

21 Zadania obszaru przeglądarki Zmiana poziomu folderów Wyświetlany poziom struktury folderów można zmienić za pomocą następujących procedur: W trybie powiększenia ustaw kursor myszy na folderze i kliknij ikonę po jej wyświetleniu. W trybie przewijania lub podglądu kliknij dwukrotnie ikonę. Aby przejść o jeden poziom wyżej w strukturze folderów, kliknij ikonę. Zmiana rozmiaru zdjęć Za pomocą suwaka można zmieniać stopień powiększenia (w trybie powiększenia) lub rozmiar miniatur (w trybie przewijania). Tworzenie nowego folderu Aby utworzyć nowy folder w obszarze przeglądarki, kliknij menu [File/Plik] i wybierz pozycję [New Folder/ Nowy folder]. Zaznaczanie zdjęć Zdjęcia można zaznaczać, klikając je w obszarze przeglądarki. Aby zaznaczyć wiele zdjęć, klikaj zdjęcia, przytrzymując klawisz [Ctrl], lub przytrzymaj klawisz [Shift], a następnie kliknij pierwsze i ostatnie zdjęcie, aby zaznaczyć sąsiadujące ze sobą zdjęcia. Wyświetlanie zdjęć Dwukrotne kliknięcie zdjęcia w obszarze przeglądarki (lub zaznaczenie zdjęcia i kliknięcie ikony (Wyświetl zdjęcie)) powoduje wyświetlenie go w oknie podglądu. Przenoszenie i kopiowanie zdjęć Aby przenieść zdjęcie między folderami, przeciągnij je do folderu docelowego i zwolnij przycisk myszy. Aby skopiować zdjęcie, wykonaj czynność opisaną powyżej, ale przy zwalnianiu przycisku myszy przytrzymaj klawisz [Ctrl]. Identyczne procedury można wykonać przy kopiowaniu zdjęć z Eksploratora Windows do okna głównego i odwrotnie. WSKAZÓWKA Menu kontekstowe wyświetlane prawym przyciskiem myszy Kliknięcie prawym przyciskiem myszy w oknie lub na zdjęciu powoduje wyświetlenie menu kontekstowego. Menu tego rodzaju zawiera funkcje dostępne w bieżącym kontekście, a także inne przydatne funkcje. Menu wyświetlane prawym przyciskiem myszy ułatwia wykonywanie operacji. Korzystanie z okna nawigatora W przypadku zmiany stopnia powiększenia w trybie powiększenia zostanie wyświetlone okno nawigatora przedstawiające bieżącą pozycję. W oknie nawigatora można zmienić pozycję, przeciągając ramkę lub klikając okno. 21

22 Okno Właściwości Okno Właściwości jest wyświetlane po zaznaczeniu zdjęcia w obszarze przeglądarki i kliknięciu przycisku Właściwości. Okno Właściwości nie jest wyświetlane w trybie podglądu. Wyświetlanie lub ukrywanie kategorii. File Name/Nazwa pliku W tym polu można zmienić nazwę pliku. Star Rating and My Category/ Klasyfikacja i Moja kategoria Służy do klasyfikowania zdjęcia. Jeśli jest ustawiona opcja Moja kategoria, będzie wyświetlana ikona. Protect/Chroń Zabezpieczenie zdjęcia przed zastąpieniem lub usunięciem. Comment/Komentarz Tutaj można wpisać komentarz. Keywords/Słowa kluczowe Tutaj można wpisać słowa kluczowe używane podczas wyszukiwania. Brightness Histogram/ Histogram jasności Wykres przedstawiający rozkład rozjaśnień i cieni na zdjęciu. Shooting Information/ Informacje o fotografowaniu Szczegółowe informacje, takie jak czas naświetlania oraz ustawienia kompensacji ekspozycji. Zakres wyświetlanych informacji zależy od modelu aparatu. Przyciski wyboru zdjęć Jeśli jest wybranych wiele zdjęć, przyciski te służą do przełączania zdjęć, o których informacje są wyświetlane w oknie Właściwości. 22

23 Okno podglądu Dwukrotne kliknięcie zdjęcia w oknie głównym powoduje wyświetlenie tego zdjęcia w oknie podglądu. Zmiana powiększenia obrazu Po powiększeniu zostaje wyświetlone okno nawigatora przedstawiające względne położenie na zdjęciu. Edycja zdjęcia. Wyświetlanie informacji o zdjęciach. Wyświetlanie informacji można skonfigurować, klikając menu [Tools/Narzędzia] i wybierając pozycję [Preferences/Preferencje]. Wyświetlanie wielu zdjęć obok siebie. Wyświetlanie pełnego ekranu. Informacje o zdjęciu Ustawianie klasyfikacji. Pod zdjęciem w formacie RAW zostanie wyświetlony przycisk [Display Original Image/Wyświetl pierwotne zdjęcie]. Jego kliknięcie powoduje wyświetlenie przekształconego zdjęcia w oknie podglądu. Podczas wyświetlania filmów jest wyświetlane poniższe okno. Z filmów można wyodrębniać pojedyncze klatki. Klip filmowy można przycinać w dowolnych miejscach. Te przyciski służą do sterowania odtwarzaniem filmu i regulacji głośności dźwięku. Podczas odtwarzania filmu w zwolnionym tempie zostanie wyświetlony pasek służący do zmiany tempa odtwarzania oraz ikona (odtwarzanie w czasie rzeczywistym). Kliknięcie ikony powoduje odtwarzanie filmu z taką szybkością, z jaką został nagrany. 23

24 Edytowanie zdjęć WAŻNE Oryginalny obraz poddany edycji zostanie zastąpiony, chyba że przed jego zapisaniem zostanie zmieniona nazwa pliku. Przy zapisywaniu pliku poddanego edycji należy zmienić jego nazwę w celu zachowania oryginalnego pliku bez zmian. W tej części przedstawiono procedury inicjowane przez naciśnięcie przycisku zadania edycji. Zdjęcia można także edytować w podobny sposób po kliknięciu przycisku [Edit/Edycja] w oknie podglądu. Korekcja efektu czerwonych oczu Przywracanie oryginalnego wyglądu w przypadku wystąpienia efektu czerwonych oczu spowodowanego błyskiem lampy. W trybie automatycznym należy kliknąć opcję [Start]. Jeśli w trybie automatycznym nie można poprawić zdjęcia, należy przejść do trybu ręcznego i wybrać położenie oka do korekty. Automatyczne dostosowywanie Automatyczna regulacja balansu kolorów i jasności. 1 Wybierz zadanie po lewej stronie okna: [Edit/Edycja], [Edit Image/Edytuj obraz]. 2 Zaznacz zdjęcie. 3 [2. Select Editing Tool/ 2. Wybierz narzędzie edycji] 4 [Red Eye Correction/Korekta czerwonych oczu] 5 [3. Finish/3. Zakończ] Nie można edytować filmów ani zdjęć w formacie RAW. Wybierz narzędzie edycji] 4 [Auto Adjustment/ Automatyczne dostosowywanie] 5 [3. 24

25 Dostosowywanie kolorów/jasności Balans kolorów i jasność zdjęć można dostosować różnymi metodami. Ustawienia poziomu Ustawienia krzywej tonalnej Jasność, nasycenie, kontrast Ustawienia RGB 1 Wybierz zadanie po lewej stronie okna: [Edit/Edycja], [Edit Image/Edytuj obraz]. Wybierz narzędzie edycji] 4 [Color/Brightness Adjustment/ Dostosowywanie kolorów/ jasności] 5 [3. Regulacja ostrości obrazu - wyeksponowanie konturów Funkcja powoduje wyostrzenie obrazów przez wyeksponowanie konturów obiektów, takich jak osoby czy przedmioty. Wyostrzenie obrazu Wyostrzenie 1 Wybierz zadanie po lewej stronie okna: [Edit/Edycja], [Edit Image/Edytuj obraz]. Wybierz narzędzie edycji] 4 [Sharpness/Ostrość] 5 [3. Zakończ] [Radius/Promień] jest wielkością, przy której jest wykrywany kontur, a [Threshold/Próg] jest standardową wielkością, dla której określa się kontur. Nie można edytować filmów ani zdjęć w formacie RAW. 25

26 Kadrowanie i przycinanie fragmentu zdjęcia Za pomocą tej funkcji można usunąć niepotrzebne fragmenty zdjęcia i zostawić wyłącznie żądane obszary. Wprowadzanie tekstu Ta funkcja służy do wstawiania tekstu na zdjęciu. Wybierz narzędzie edycji] 4 [Trim/Kadruj] 5 [3. Zakończ] W celu określenia obszaru kadrowania można także wprowadzić wartości lub proporcje obrazu. Można dostosowywać rodzaj, rozmiar i kolor czcionki, a także atrybuty tekstu. WITAJCIE 1 Wybierz zadanie po lewej stronie okna: [Edit/Edycja], [Edit Image/Edytuj obraz]. Wybierz narzędzie edycji] 4 [Insert Text/Wstaw tekst] 5 [3. Zakończ] Zaznaczenie pola wyboru [Antialias/ Wygładzanie] powoduje wygładzenie krawędzi tekstu względem zdjęcia. 26

27 Korzystanie z innego programu do edycji Jeśli w programie ZoomBrowser EX wcześniej zostanie zarejestrowany inny program do edycji zdjęć, można używać tego programu do edytowania zdjęć wybranych w programie ZoomBrowser EX. Rejestrowanie programu do edycji Rejestracja programu umożliwiająca jego uruchamianie z programu ZoomBrowser EX. ZoomBrowser EX Inny program do edycji zdjęć 1 Wybierz zadanie po lewej stronie okna: [Edit/Edycja], [Edit Image/Edytuj obraz]. Wybierz narzędzie edycji] 4 [Edit with external image editor/edytuj za pomocą zewnętrznego programu do edycji zdjęć] 5 [Manage List/Zarządzaj listą] Edytowanie zdjęć za pomocą zarejestrowanego programu do edycji 1 Wybierz zadanie po lewej stronie okna: [Edit/Edycja], [Edit Image/Edytuj obraz]. Wybierz narzędzie edycji] 4 [Edit with external image editor/edytuj za pomocą zewnętrznego programu do edycji zdjęć] 5 [3. Zakończ] Informacje o zdjęciu mogą zostać utracone w przypadku zdjęć wykonanych za pomocą aparatu, a następnie przetworzonych i zapisanych w innym programie do edycji zdjęć. 27

28 Dołączanie dźwięków Do zdjęć można dodać efekty dźwiękowe lub podkład muzyczny, który można odtwarzać podczas wyświetlania tych zdjęć. Dodawanie dźwięku + 1 Zaznacz zdjęcie. 2 Symbol wyświetlany na miniaturach zdjęć, do których dodano pliki dźwiękowe. [Edit/Edycja] i [Add/Remove Sound/Dodaj/Usuń dźwięk]. Do zdjęć można dodawać pliki dźwiękowe typu WAVE (z rozszerzeniem. wav). Dodanie pliku dźwiękowego do zdjęcia powoduje skopiowanie wybranego pliku dźwiękowego do folderu, w którym znajduje się plik zdjęcia. Odtwarzanie pliku dźwiękowego zdjęcia 1 Zaznacz zdjęcie. 2 [Edit/Edycja] i [Play Sound/ Odtwórz dźwięk]. 28

29 Tworzenie zdjęć panoramicznych program PhotoStitch Zdjęcia panoramiczne można tworzyć, przesuwając aparat przy wykonywaniu serii zdjęć, a następnie łącząc je w jedno zdjęcie. 1 Wybierz zadanie po lewej stronie okna: [Edit/Edycja], [Stitch Photos/Scal zdjęcia]. Do tworzenia zdjęć panoramicznych służy program PhotoStitch. WSKAZÓWKA Korzystanie z trybu Panorama W przypadku wykonywania zdjęć za pomocą trybu Panorama program PhotoStitch może automatycznie wykryć kolejność zdjęć i kierunek scalania, ułatwiając scalanie zdjęć. (W niektórych modelach aparatów tryb Panorama może być niedostępny. ) WAŻNE Jeśli zostanie wyświetlony komunikat informujący o niewystarczającej ilości pamięci, spróbuj rozwiązać problem, stosując następujące sposoby. Zamknij wszystkie aplikacje z wyjątkiem programu PhotoStitch. Zmniejsz rozmiar lub liczbę łączonych obrazów. Na karcie [Save/Zapisz] wybierz polecenie [Adjust image... /dostosuj obraz... ], a następnie wpisz mniejszą wartość w polu Saved Image Size/Rozmiar zapisywanego obrazu. 29

30 Montaż filmów Można tworzyć nowe filmy, łącząc klipy wideo ze zdjęciami. Do filmu można dodawać tytuły i inne napisy, podkład muzyczny i różne efekty specjalne. ABC 1 Wybierz zadanie po lewej stronie okna: [Edit/Edycja], [Edit Movie/Montuj film]. WSKAZÓWKA Maksymalna długość filmów Długość filmów, które można zapisać, jest wyświetlona po prawej stronie. W przypadku próby zapisania dłuższego filmu zostanie wyświetlony komunikat. W takim wypadku należy skrócić film lub zmniejszyć jego rozmiar. Zmiana szybkości odtwarzania filmu w zwolnionym tempie i zapisywanie go jako nowy plik Aby zmienić szybkość odtwarzania, kliknij opcję [Slow Play Speed/Niska szybkość odtwarzania] w kroku 2 (dotyczy tylko filmów w zwolnionym tempie). Rozmiar filmu 1920x x x x240 Dł. maks. Mniej niż 10 minut Mniej niż 20 minut Mniej niż 30 minut Mniej niż 60 minut WAŻNE Nie ma możliwości przesłania filmów edytowanych przy użyciu tej funkcji z powrotem do aparatu. Zapisywanie filmów zajmuje dużo czasu, szczególnie filmów MOV wybranych przy użyciu opcji [Save image type/zapisz typ obrazu]. 30

31 Konwertowanie zdjęć w formacie RAW program Digital Photo Professional Zdjęcia RAW można przekonwertować do formatu JPEG lub TIFF. Okno główne programu Digital Photo Professional Ta opcja umożliwia wybór folderu zawierającego obrazy. Paleta narzędzi programu Digital Photo Professional Wszystkie trzy kanały RGB można regulować łącznie lub oddzielnie za pomocą funkcji Krzywa tonalna. Ta opcja umożliwia ograniczenie ilości zakłóceń występujących podczas fotografowania w nocy lub przy wysokiej czułości ISO. Ta opcja umożliwia regulację jasności, balansu bieli i stylu zdjęcia. Ta opcja umożliwia regulację kontrastu, tonu kolorów, nasycenia i ostrości. 1 Wybierz zadanie po lewej stronie okna: [Edit/Edycja], [Digital Photo Professional Process RAW Images/ Przetwarzaj obrazy RAW przy użyciu programu Digital Photo Professional]. 2 Wybierz obraz RAW w oknie głównym programu Digital Photo Professional. 3 Kliknij przycisk (Edit image window/okno edycji obrazu). 4 Wyreguluj jasność i balans bieli zdjęcia przy użyciu palety narzędzi. Zmodyfikowana zawartość (informacje dotyczące wymagań w zakresie przetwarzania obrazów) są zapisywane wraz ze zdjęciem jako przepis. Program Digital Photo Professional pozwala regulować ustawienia zdjęć poprzez określenie ich stylu w celu uzyskania najlepszych wyników dla danej sceny lub obiektu. Elementy, które mogą być modyfikowane, różnią się w zależności od modelu aparatu. 5 [File/Plik], [Convert and save/przekształć i zapisz]. Po wybraniu typu i rozmiaru pliku oraz folderu docelowego, kliknij przycisk [Save/Zapisz]. Nie można przetwarzać obrazów RAW niezgodnych z programem Digital Photo Professional. Należy korzystać z oprogramowania do konwertowania zdjęć w formacie RAW dostarczonego razem z aparatem. 31

32 Aby wydrukować zdjęcie w programie Digital Photo Professional, wybierz je w oknie głównym, kliknij menu [File/Plik], a następnie wybierz funkcję drukowania. Program Digital Photo Professional obsługuje następujące metody drukowania. Technika drukowania Pojedynczy wydruk Ustawienie szczegółowe Miniatury Opis Automatycznie ustawia układ drukowania jednego zdjęcia na stronę. Umożliwia niestandardowe ustawienie układu, dodawanie tytułów lub drukowanie informacji o zdjęciu. Drukowanie wielu zdjęć na stronie (umożliwia także wybór liczby zdjęć i układu oraz dodawanie tytułów). WAŻNE Z funkcji rejestrowania obrazów RAW można korzystać tylko w przypadku niektórych modeli aparatów obsługujących ten typ danych ( RAW) zgodnie z listą w części Dane techniczne Instrukcji obsługi. Należy sprawdzić pozycję Typ danych w części Dane techniczne Instrukcji obsługi pod kątem zgodności. W celu uzyskania szczegółowych objaśnień dotyczących procedur obsługi należy pobrać podręcznik programu Digital Photo Professional (w formacie PDF) z witryny internetowej firmy Canon. WSKAZÓWKA Zdjęcia w formacie RAW informacje Zdjęcia w formacie RAW zawierają niezmodyfikowane dane przechwycone przez matrycę aparatu. Zawierają one pierwotne dane różniące się od zwykłych zdjęć w formacie JPEG, gdyż są zapisane bez dostosowań obrazu i kompresji wykonanych przez aparat, więc można je konwertować na komputerze z zastosowaniem bezstratnych algorytmów. Przetwarzanie w aparacie Przetwarzanie przez komputer Zdjęcia standardowe Dane zdjęcia z matrycy Zdjęcia w formacie RAW Dostosowanie obrazu Kompresja Automatycznie wykonywane dostosowanie i kompresja obrazu Obraz JPEG Obraz RAW Możliwość otwarcia w większości programów. Ryzyko utraty jakości podczas regulacji obrazu z powodu kompresji. Program Digital Photo Professional Przetwarzanie obrazów RAW Dostosowanie obrazu Kompresja Obrazy JPEG, TIFF Podczas dostosowywania wyglądu zdjęcia można je wyświetlać bez ryzyka utraty jakości. W celu otwarcia w większości programów, zdjęcia należy najpierw przekonwertować w programie Digital Photo Professional. 32

33 Eksportowanie Zmiana rozmiarów i typów zdjęć Podczas eksportowania można zmienić rozmiar i format zdjęcia tak, aby można było je opublikować w Internecie lub dołączyć do wiadomości. 1 Wybierz zadanie po lewej stronie okna: [Export/ Eksport], [Export Still Images/Eksportuj zdjęcia]. W przypadku zapisania zdjęcia w formacie innym niż JPEG informacje o zdjęciu zostaną utracone.. bmp. jpg. tif Zmiana rozmiarów i typów filmów Podczas eksportowania można zmienić rozmiar i format filmu tak, aby można było go opublikować w Internecie lub dołączyć do wiadomości. 1 Wybierz zadanie po lewej stronie okna: [Export/ Eksport], [Export Movies/ Eksportuj filmy]. Tej funkcji można także używać do obracania filmów.. avi. mov WAŻNE Eksportowanie filmów może zająć dużo czasu. 33

34 Wyodrębnianie klatek z filmów Z ulubionych scen filmu można wyodrębnić i zapisać pojedyncze klatki. 1 Wybierz zadanie po lewej stronie okna: [Export/ Eksport], [Extract frames from a movie/wyodrębnij klatki z filmu]. Wyodrębnienie najlepszych ujęć w postaci zdjęć Eksportowanie informacji o zdjęciu Informacje o zdjęciu, takie jak czas naświetlania czy ekspozycja, można wyeksportować do pliku tekstowego. 1 Wybierz zadanie po lewej stronie okna: [Export/ Eksport], [Export Shooting Properties/Eksportuj właściwości zdjęcia]. Informacje te mogą pomóc w ustaleniu przyczyn nieudanych ujęć lub w porównaniu parametrów różnych zdjęć. 34

35 Tworzenie zdjęć używanych jako wygaszacz ekranu komputera Zdjęcia można eksportować do pliku wygaszacza ekranu. 1 Wybierz zadanie po lewej stronie okna: [Export/ Eksport], [Export as a Screen Saver/Eksportuj jako wygaszacz ekranu]. Tworzenie zdjęć używanych jako tapety pulpitu komputera Zdjęcia można eksportować do pliku tapety pulpitu. 1 Wybierz zadanie po lewej stronie okna: [Export/ Eksport], [Export as a Wallpaper/Eksportuj jako tapetę]. 35

36 Zapisywanie na dyskach CD Zdjęcia wraz z parametrami można zapisywać na dyskach CD-R/RW. 1 Wybierz zadanie po lewej stronie okna: [Export/ Eksport], [Backup to CD/ Wykonaj kopię zapasową na dysku CD]. Zapisane dyski mogą służyć jako kopie zapasowe lub jako nośniki, na których można przekazywać innym osobom np. swoje zdjęcia z wakacji. WAŻNE Z tej funkcji można korzystać tylko na komputerach spełniających następujące wymagania: Komputer jest standardowo wyposażony w napęd CD-R/RW Zapisywanie na dyskach CD-R/RW działa prawidłowo w systemie Windows Po włożeniu dysku CD-R/RW do napędu i wyświetleniu okna podobnego do przedstawionego po prawej stronie, kliknij przycisk ([Cancel/Anuluj] w systemie Windows XP), aby zamknąć okno. 36

37 Przesyłanie filmów do serwisu YouTube Przesyłanie do serwisu YouTube Nakręcone filmy można przesyłać do serwisu YouTube. Można przesyłać filmy zapisane w aparacie lub na komputerze. WSKAZÓWKA 1 Podłącz aparat do komputera, aby uruchomić program CameraWindow. Szczegółowe informacje znajdują się w punktach od 1 do 3 w części Przesyłanie zdjęć. 2 [Upload Images from Camera/ Prześlij zdjęcia z aparatu] 3 [Upload Movies to YouTube/ Prześlij filmy do serwisu YouTube] 4 Zaznacz filmy. 5 Kliknij opcję (Dalej). 6 Wprowadź tytuł oraz opis, następnie kliknij polecenie (Prześlij). 7 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło serwisu YouTube, a następnie zaloguj się. Przesyłanie filmów zapisanych na komputerze Kliknij menu [Start] w dolnej części ekranu po lewej stronie i wybierz polecenie [All Programs/ Wszystkie programy] lub [Programs/Programy], a następnie wybierz kolejno polecenia [Canon Utilities], [CameraWindow], [Movie Uploader for YouTube] i [Movie Uploader for YouTube]. Kliknij polecenie [Add/ Dodaj] na ekranie, który zostanie wyświetlony, a następnie po dodaniu filmów do listy przesyłania kliknij przycisk (Prześlij). WAŻNE Nie można zagwarantować działania tej funkcji. Jej działanie jest uzależnione od obecnych i przyszłych parametrów technicznych serwisu YouTube. Maksymalna długość przesyłanych filmów wynosi 10 minut, natomiast maksymalny rozmiar pliku to 1 GB. Nie można przesyłać filmów poddanych edycji na komputerze. W celu przesyłania filmów wymagany jest dostęp do Internetu (wykupiona usługa u dostawcy usług internetowych, zainstalowana przeglądarka internetowa oraz skonfigurowane połączenie internetowe). Opłaty związane z udostępnianiem usług internetowych są regulowane oddzielnie. 37

38 Wiadomości Dołączanie zdjęć do wiadomości Zdjęcia można wysyłać w postaci załączników wiadomości. W przypadku większości zdjęć kliknij tutaj. Kliknij tutaj, aby sprawdzić aktualnie ustawione opcje. Kliknij tutaj, aby sprawdzić rzeczywisty rozmiar skompresowanego pliku. Kliknij tutaj, aby zmienić ustawienia rozmiaru lub jakości zdjęcia, a następnie kliknij przycisk [Custom Settings/Ustawienia niestandardowe], aby zmienić ustawienia. Kliknij tutaj, aby wyświetlić podgląd skompresowanego zdjęcia Wybierz zadanie po lewej stronie okna: [Print & /Wydrukuj i prześlij pocztą elektroniczną], [ Images/Prześlij zdjęcia pocztą elektroniczną]. Zaznacz zdjęcie do wysłania. Można także zaznaczyć więcej zdjęć lub wszystkie zdjęcia w folderze. Kliknij opcję [2. Change Image Size/2. Zmień rozmiar zdjęcia]. Ustawienia rozmiaru i jakości zdjęć można zmienić. Kliknij przycisk [3. Finish/ 3. Zakończ]. Zostanie uruchomiony program pocztowy oraz zostanie wyświetlony ekran wysyłania wiadomości. Wybrane zdjęcie pojawi się jako plik załącznika. Jeśli w oknie [Custom Settings/Ustawienia niestandardowe] w obszarze After Finishing the Task/Po zakończeniu zadania zaznaczono opcję [Save to Folder/Zapisz w folderze], wybrane zdjęcia zostaną zapisane we wskazanym folderze docelowym. WSKAZÓWKA Ustawienia automatycznego uruchamiania programu pocztowego W systemie Windows 7 należy uprzednio zainstalować program pocztowy. Podczas zmian ustawień ustaw domyślny program w panelu sterowania. W systemie Windows Vista ustawienia konfiguruje się w programie pocztowym. Na przykład program Poczta systemu Windows można skonfigurować, wybierając po jego uruchomieniu menu [Tools/ Narzędzia], a następnie polecenia [Options/Opcje], [Default Messaging Programs/Domyślne programy obsługi wiadomości], [This application is not the default Mail handler/ta aplikacja nie jest domyślnym programem obsługi poczty] i [Make Default/Ustaw jako domyślny]. W systemie Windows XP ustawienia można skonfigurować, uruchamiając program Internet Explorer, klikając kolejno menu [Tools/Narzędzia], [Internet Options/Opcje internetowe], kartę [Programs/Programy] i menu rozwijane [ /Poczta]. WAŻNE Aby klient MAPI poczty mógł być uruchamiany automatycznie, należy go wstępnie skonfigurować do współpracy z programem pocztowym. Jeśli program pocztowy nie uruchomi się automatycznie, w celu dołączenia i wysłania zdjęć najpierw należy zapisać zdjęcia na komputerze, a następnie uruchomić program pocztowy. Folder docelowy dla zapisanych zdjęć można ustawić w oknie [Custom Settings/Ustawienia niestandardowe]. 38

39 Pokazy slajdów Wyświetlanie zdjęć w formie pokazu slajdów Zaznaczone zdjęcia można wyświetlać kolejno w trybie pełnoekranowym jako pokaz slajdów. Można dowolnie konfigurować efekty przejścia, wyświetlane informacje oraz czas wyświetlania. 1 Wybierz zadanie po lewej stronie okna: [View & Classify/Wyświetlaj i klasyfikuj], [View as a Slide Show/Wyświetl jako pokaz slajdów]. WSKAZÓWKA Funkcje przycisków pokazu slajdów Podczas odtwarzania pokazu slajdów w dolnej części ekranu są wyświetlane następujące przyciski. Określanie klasyfikacji wyświetlanego zdjęcia. Do tyłu Wstrzymanie Do przodu Po zakończeniu pokazu slajdów zdjęcia kliknięte podczas trwania pokazu będą nadal zaznaczone. Po zakończeniu pokazu slajdów zdjęcia kliknięte podczas trwania pokazu zostaną wyświetlone w oknie drukowania. Zatrzymanie pokazu slajdów. 39

40 Zarządzanie zdjęciami Zmiana nazw wielu plików Za pomocą jednej procedury można jednocześnie zmienić nazwy wielu plików. Nazwa i numer Nazwa, data wykonania i numer Data wykonania, nazwa i numer Data wykonania i numer Zdjęcia ponumerowane losowo oraz otrzymane zdjęcia można ponumerować w kolejności. 1 Wybierz zadanie po lewej stronie okna: [View & Classify/Wyświetlaj i klasyfikuj], [Rename Multiple Files/Zmień nazwy wielu plików]. Można zmienić nazwy plików i folderów, klikając polecenia [File/Plik] i [Rename/ Zmień nazwę] lub klikając nazwę pliku w trybie podglądu. Zmiana nazwy zdjęcia w programie ZoomBrowser EX powoduje także zmianę rzeczywistej nazwy pliku na dysku. xxx_01 xxx_02 xxx_03 xxx_04 xxx_05 Sortowanie zdjęć w folderach według daty wykonania Zdjęcia można sortować w folderach według daty wykonania. 200x/05/15 200x/05/16 1 Wybierz zadanie po lewej stronie okna: [View & Classify/Wyświetlaj i klasyfikuj], [Classify into Folder/Klasyfikuj do folderu]. 200x/05/17 Można także zarządzać zdjęciami nieobsługiwanymi wcześniej w programie ZoomBrowser EX. 40

41 Konfigurowanie ustawień informacji o zdjęciach Konfiguracja klasyfikacji Można zastosować klasyfikację używaną do wyszukiwania i wyświetlania zdjęć w widoku miniatur. 1: najlepsze: lepsze: dobre Przejdź do karty [Preview Mode/Tryb podglądu]. 2 Wprowadź ocenę w pozycji [Star Rating/Klasyfikacja]. Klasyfikację można także wprowadzić w menu [Edit/Edycja], w oknie Właściwości lub oknie podglądu. Wstawianie komentarzy Na zdjęciach można wstawiać komentarze tekstowe. 1 Rejs po morzu Bezkresna plaża Popołudniowa drzemka Przejdź do karty [Preview Mode/Tryb podglądu]. 2 Wstaw tekst w pozycji [Comment/Komentarz]. Tekst komentarza Komentarzami można zarządzać także w oknie Właściwości. 41

42 Przypisywanie słów kluczowych Słowa kluczowe są przydatne podczas wyszukiwania zdjęć. 1 rodzina, zwierzęta rodzina, wycieczki Wybrane słowa kluczowe znajomi, wakacje Przejdź do karty [Preview Mode/Tryb podglądu]. 2 Wstaw słowa kluczowe w pozycji [Keywords/ Słowa kluczowe]. Słowami można zarządzać także w menu [Tools/Narzędzia] lub w oknie Właściwości. Aby dodać słowa kluczowe, kliknij menu [Tools/Narzędzia] i wybierz polecenie [Manage Keywords/Zarządzaj słowami kluczowymi]. WSKAZÓWKA Informacje o zdjęciu W tabeli przedstawiono informacje, które można dodać do zdjęcia oprócz standardowych informacji o parametrach zdjęcia. Rodzaj informacji Moja kategoria Klasyfikacja Komentarze Słowa kluczowe Zawartość Metoda konfiguracji Używane w wyszukiwaniu Używane jako kryteria filtrowania Wyświetlane pod miniaturą Kategorie, takie jak ludzie, scenerie itp. Konfigurowane w aparacie Skategoryzowane w postaci 3 ocen:,, Tekst bez ograniczenia znaków dotyczący warunków fotografowania lub wspomnień. Wyboru dokonuje się z listy (edytowalnej) słów kluczowych obejmujących np. fotografowany obiekt, miejsce lub działanie. Konfigurowane w programie ZoomBrowser EX O O O O O O O O Kategorie wyświetlane pod miniaturami można zaznaczyć, klikając ikonę wyświetlaniem. na panelu sterowania 42

43 Wyszukiwanie, filtrowanie i sortowanie zdjęć Wyszukiwanie zdjęć Zdjęcia można wyszukiwać przy użyciu parametrów wyodrębnionych z powiązanych z nimi informacji. 1 Wybierz zadanie po lewej stronie okna: [View & Classify/Wyświetlaj i klasyfikuj], [Search/Szukaj]. Słowa kluczowe Klasyfikacja Daty wprowadzenia poprawek Po wyszukaniu zdjęcia zgodne z kryteriami wyszukiwania zostają wyświetlone w folderze [Search Results/Wyniki wyszukiwania]. Komentarze Daty wykonania WSKAZÓWKA Zadania dotyczące wyników wyszukiwania W folderze [Search Results/Wyniki wyszukiwania] można zaznaczyć zdjęcia i wykonać na nich różne operacje, takie jak drukowanie czy przenoszenie do innych folderów. WAŻNE Należy pamiętać, że usunięcie zdjęcia z folderu [Search Results/Wyniki wyszukiwania] powoduje usunięcie oryginalnego pliku. Usuwając elementy z tego folderu, należy zachować ostrożność. 43

ChucK


Przegląd Oprogramowania

Chuck jest językiem programowania dźwięku w czasie rzeczywistym syntezy, kompozycji i wydajności. Jest open source i swobodnie rozpowszechniane na licencji GNU General Public Licence.

Strona Oprogramowania Strona Internetowa Producenta

Wyszukaj Typy Plików

Powiązane Klucze Rejestru

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\GeWang\ChucK
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ChucK


Obsługiwane Rozszerzenia Plików

Rozszerzenie pliku Typ Rozszerzenia Pliku Twórca/Producent Typów Plików
CK ChucK Source Code Ge Wang

Produkt Solvusoft

Pobierz za darmoOtwórz wszystkie pliki w%%os%% za pomocą FileViewPro

Zainstaluj produkty opcjonalne - FileViewPro (Solvusoft) | EULA | Polityka prywatności | Warunki | Odinstaluj

Wyświetll rozszerzenia plików w porządku alfabetycznym:# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Najważniejsze wydarzenia

Dzięki OPC UA, SIMOCODE pro oferuje elastyczny i wydajny interfejs oparty na protokole Industrial Ethernet dla automatyzacji procesów jak i diagnostyki. Jednostka SIMOCODE pro V PROFINET jako klient OPC UA umożliwia dostęp do swoich danych procesowych, ruchowych i diagnostycznych. Jako serwer OPC UA odbiera polecenia sterowania przesyłane z jednostki centralnej. Systemy zarządzania pracą napędów mogą kierować dane z central przez Ethernet do miejsc, w których są przetwarzane, bezpośrednio na panele HMI lub do systemów wysokopoziomowych jak chmura – MindSphere.

 • Elastyczne, skalowalne rozwiązania odpowiednie dla wszystkich konfiguracji systemu
 • Szczegółowe dane operacyjne, serwisowe i diagnostyczne – w dowolnym miejscu i czasie
 • Wszechstronna, otwarta komunikacja
 • Integracja z rozproszonymi systemami sterowania, takimi jak SIMATIC PCS 7
 • Dostęp do całego szeregu danych kontrolnych, wartości procesowych oraz innych wartości mierzonych bez skomplikowanej konfiguracji
 • Możliwość zarządzania danymi energetycznymi i optymalizacja zasobów

Kompleksowy zestaw materiałów pomocny na każdym etapie projektowania, znajdź 

 Skorzystaj z naszego wsparcia na każdym etapie projektowania. Bezpłatny dostęp do materiałów 

Aktualne wymaganiaSystem SIMOCODE pro to najbardziej zaawansowane technologiczne rozwiązanie wspierające pracę napędów w przemyśle procesowym. Wymagania stawiane urządzeniom nadzorczym w procesach automatyki stale rosną. Oczekuje się rozwiązań zapewniających niezawodne monitorowanie, zajmujących mniej miejsca, zapewniających dużą funkcjonalność oraz przejrzystość mierzonych danych.

Przemysł chemiczny/ropa i gaz

Monitorowanie pomp w celu zapobiegania suchobiegowi maszyny (poziom ochrony zgodny z ATEX)

Przemysł hutniczy/cementownie

Dopasowanie do ciężkości rozruchu 

Przemysł papierniczy/chemiczny

Skuteczne i efektywne zarządzanie energią

Przemysł wodno-ściekowy

Użycie własnej logiki do zbudowania funkcjonalności umożliwiającej uruchomienie zablokowanej pompy

Systemy i ProduktyDwie jednostki podstawowe SIMOCODE pro S i SIMOCODE pro V, posiadają funkcje potrzebne do sprawnego sterowania, diagnostyki oraz ochrony napędu. W pełni funkcjonalne i dopasowane, bez względu na rodzaj aplikacji i zastosowanie. SIMOCODE pro S - sprytny i kompaktowy

SIMOCODE pro S, inteligentny i kompaktowy system zarządzania pracą silników dla podstawowych zastosowań. Elastyczne i zoptymalizowane pod względem kosztów rozwiązanie w skład którego wchodzi jednostka podstawowa, moduł przekładników prądowych oraz dodatkowe moduły rozszerzeń. Wszystko idealnie połączone z jednostkami centralnymi dzięki komunikacji magistralą PROFIBUS.

SIMOCODE pro V - prawdziwy profesjonalista

Inteligentny i wszechstronny system SIMOCODE pro V to prawdziwy profesjonalista w kwestii ochrony i sterowania pracą silników. Pełna funkcjonalność dzięki jednostce podstawowej, modułowi przekładników prądowych (zarówno bez jak i z pomiarem napięcia) oraz z pięcioma dodatkowymi modułami rozszerzeń. Pomiar prądu, napięcia i mocy czynnej, niezawodna ochrona oraz różne interfejsy komunikacyjne PROFINET, PROFIBUS, OPC UA, Modbus RTU lub EtherNet IP.

SIMOCODE pro V PN - spełniający aktualne i przyszłe wymagania.

Nowa wersja jednostki podstawowej SIMOCDE pro V oferuje jeszcze większą elastyczność. Dzięki komunikacji PROFINET i kompleksowym funkcjom w kompaktowej obudowie. SIMOCODE pro V PN zapewnia proste monitorowanie i sterowanie oraz bogate funkcje zabezpieczające wraz z możliwością rozbudowy o dodatkowe moduły rozszerzeń, takie jak moduł temperaturowy, ziemnozwarciowy lub analogowy.

SIMOCODE pro to kompleksowy system monitorujący pracę silników niskonapięciowych o prądzie znamionowym do 820 A, dlatego w ofercie dostępne są różne moduły przekładników prądowych. Oferujemy również moduły przekładników prądowych z pomiarem napięcia, które umożliwiają kontrolowanie mocy, bądź zużytej energii. 

Panel operatorski z wyświetlaczem lub bez służy do sterowania oraz obserwacji wartości mierzonych jak prąd lub napięcie, może być wbudowany w drzwi szafy sterowniczej i zapewnia stopień ochrony IP54. Ułatwia to kontrole nad pracą silnika zapewniając możliwość sterowania bezpośrednio z szafy. Interfejs systemowy zintegrowany z panelem operatorskim pozwala na przypisanie parametrów i diagnostykę PC/PG bezpośrednio przy drzwiach szafy sterowniczej. Dodatkowa wtyczka adresowa lub moduł pamięci umożliwiają szybkie nadanie adresu PROFIBUS DP lub przesłanie parametrów. Dla łatwego odczytu danych diagnostycznych i parametrów dostępny jest panel operatorski z wyświetlaczem i nawigacją z menu w 8 różnych językach (w tym polski). Ponadto panel oferuje możliwość odczytania wewnętrznej pamięci błędów urządzenia.

Dodatkowy moduł, rozszerza funkcjonalność jednostki podstawowej, zapewniając: 

 • 4 dodatkowe wejścia cyfrowe
 • 2 monostabilne wyjścia przekaźnikowe
 • Kontrolę zwarć doziemnych z dodatkowym przekładnikiem prądowym 3UL23 w zakresie 30-40 mA
 • Monitorowanie temperatury za pomocą analogowego czujnika temperatury (PT100, PT1000, KTY83, KTY84 lub NTC)
 • Zwiększaj liczbę cyfrowych wejść i wyjść jednostki podstawowej SIMOCODE pro V. Dzięki dedykowanemu modułowi cyfrowemu zyskasz: 

 • Możliwość wprowadzania lub wyprowadzania dodatkowych sygnałów procesowych- wdrażanie nowych funkcji 
 • 4 wejścia cyfrowe
 • 2 wyjścia przekaźnikowe w wykonaniu monostabilnym lub bistabilnym
 • Dwie wersje modułu o napięciach wejściowych 24 V DC lub 110... 240 V AC/DC
 • Kontrola zwarć doziemnych za pomocą sumującego przekładnika prądowego 3UL23 z modułem ziemnozwarciowym jest stosowana w przypadkach, w których wymagany jest dokładny pomiar prądu ziemnozwarciowego, bądź w sieciach o wysokiej impedancji uziemienie.

  Niezależnie od ochrony termistorowej realizowanej standardowo przez jednostkę podstawową, system można rozbudować o moduł temperaturowy wyposażony w 3 wejścia do przyłączania analogowych czujników temperatury (typy czujników: PT100/PT1000, KTY83/KTY84 lub NTC) Pozwala to na łatwiejsze monitorowanie łożysk, oleju przekładnikowego i temperatury płynu chłodniczego. 

  Za pomocą modułu analogowego jednostkę podstawową można rozbudować o wejścia i wyjścia analogowe (0, 4-20 mA), ułatwiając monitorowanie stanu procesu.

 • 2 wejścia (pasywne)
 • 1 wejście sygnałowe 0/4-20 mA
 • Do realizacji bezpiecznego wyłączenia poprzez sygnał sprzętowy, moduł cyfrowy DM-F Local może być używany w aplikacjach wymagających lokalnego, bezpiecznego odłączania. (np. awaryjnego zatrzymania)

 • 2 wyjścia zwalniające działające jednocześnie
 • 2 wyjścia przekaźnikowe z bezpiecznie odseparowanymi potencjałami
 • Napięcia zasilające 24 V DC lub 110... 240 V AC/DC
 • Do realizacji bezpiecznego wyłączenia poprzez magistrale PROFIBUS/PROFIsafe lub PROFINET/PROFIsafe.

  - 2 wyjścia zwalniające działanie jednocześnie

  - 2 wyjścia przekaźnikowe z bezpiecznie odseparowanymi potencjałami

  - 3 standardowe wejścia binarne 24 V DC

  - Napięcia zasilające 24 V DC lub 110... 240 V AC/DC

  SIMOCODE pro jest stosowany w szafach SIVACON S8 zarówno w wersji stacjonarnej jak i wysuwnej. 

  W przypadku rozdzielnic zbudowanych w technice wysuwnej producent umożliwił przyporządkowanie zestawu parametrów do miejsca instalacji kasety. W razie konieczności wymiany zostanie ona automatycznie zaprogramowana. Taką funkcjonalność zapewnia tzw. moduł inicjujący, który w części stałej rozdzielnicy przechowuje parametry zapisane w jednostce podstawowej SIMOCODE pro. Wsunięcie kasety powoduje automatyczne przepisanie programu z modułu do jednostki. Dzięki temu istnieje możliwość błyskawicznej wymiany, bez konieczności ponownej parametryzacji. 

 • Automatyczne zapisywanie i ładowanie parametrów oraz adresów dzięki modułowi inicjującemu 
 • Dokładne przyporządkowanie danych parametrów i adresów do poszczególnych systemów napędowych
 • Łatwa wymiana oraz obsługa modułu wtykowego niewymagająca specjalistycznej wiedzy na temat systemu SIMOCODE
 • Brak konieczności ręcznego adresowania i wprowadzania parametrów co znacznie ułatwia obsługę rozdzielnicy
 • Niczym nie zakłócona poprawna praca rozdzielnicy, nawet podczas wymiany modułów wysuwnych dla SIMOCODE pro S i SIMOCODE pro V
 • KomunikacjaSIMOCODE pro obsługuje znormalizowane interfejsy komunikacyjne zapewniając doskonałą integracje z systemami automatyki poprzez PROFIBUS, Modbus RTU i PROFINET, a także EtherNet/IP.

  Wersja PROFINET i EtherNet/IP

  SIMOCODE pro wspiera funkcje redundancji protokołu PROFINET. Jednostki podstawowe SIMOCODE pro mogą być bezpośrednio połączone z wyższymi systemami automatyki, dwoma sterownikami (układ H), bez konieczności stosowania dodatkowego sprzętu. Szczególnie w przemyśle procesowym duży nacisk kładzie się na wydajność i ciągłą prace aplikacji oraz niezawodną komunikację. Oba sterowniki w układzie H mają dostęp do jednostek SIMOCODE pro. W przypadku awarii urządzenia lub zerwaniu komunikacji, drugi PLC przejmuje funkcje sterowania. Rozwiązania to zapewnia pewność pracy aplikacji.

  Przegląd zalet: 

 • Większa dostępność oraz klarowność pracy systemu
 • Minimalizacja przerw w produkcji – wysoka wydajność 
 • Brak kosztów związanych z przerwami oraz ponownym uruchomianiem systemu
 • Funkcja diagnostyki internetowej zintegrowana z urządzeniami SIMOCODE pro, zapewnia globalny dostęp do wszystkich ważnych informacji online w celach diagnostycznych i serwisowych (w wersjach PROFINET/EtherNet/IP). Dane można uzyskać z niemal każdego urządzenia z dostępem do Internetu za pośrednictwem standardowej przeglądarki. Szczegółowe informacje o stanie silnika, aktualne wartości pomiarowe, takie jak prąd i moc oraz pamięć błędów a także dane serwisowe i statystyczne. Wszystko zintegrowane i wyświetlane w przejrzysty sposób, dla zapewnienia dużej wygody w użytkowaniu. 

  Łatwość w planowaniu, wysoka niezawodność konfiguracji, szybka parametryzacja i uruchamianie, pełna diagnostyka oraz funkcje monitorowania. Wszystko zintegrowane w jednym środowisku programistycznym SIMOCODE ES, centralnym oprogramowaniem do konfiguracji, eksploatacji oraz diagnostyki systemu SIMOCODE pro. Program SIMOCDE ES jest w pełni zintegrowany z platformą projektową Totally Integrated Automation Portal (Portal TIA), zapewniając wysoką wydajność i elastyczność dla wszystkich rozwiązań inżynierii automatyki przemysłowej. 

  SIMOCODE ES V15 Basic jest dostępny do bezpłatnego pobrania

  • Aby pobrać oprogramowania należy przejść do serwisu siemens publikacje. Dostęp do materiałów za zgodą działu wsparcia technicznego: dariusz. com

  • Oprogramowanie obejmuje równocześnie licencję próbną SIMOCODE ES V15 Premium. Okres użytkowania jest ograniczony do 21 dni i rozpoczyna się wraz z aktywacją licencji próbnej. Po tym okresie użytkownikowi zostaje przyznana licencja Basic.

  SIMOCODE ES oferuje wiele praktycznych korzyści, między innymi prostą parametryzacje oraz edytor graficzny zapewniający wygodne programowania dzięki funkcji "przeciągnij i upuść".

  Biblioteki PCS 7 dla rozwiązania SIMOCODE pro (PCS 7 SIMOCODE) umożliwiają łatwą i prostą integracje SIMOCODE pro z systemem sterowania procesami SIMATIC PCS 7. Biblioteki PCS 7 zawierają znormalizowane bloki silników oraz ekrany do sterowania i monitorowania pracy napędów. W zakresie sterowania i diagnostyki urządzeń na terenie całego zakładu SIMOCODE pro jest również zintegrowany z SIMATIC PDM (Process Device Manager). Oznacza to, że standardowe oraz zunifikowane narzędzie jest wbudowane w system sterowania procesami dla inteligentnych urządzeń obiektowych, takich jak rozwiązanie SIMOCODE pro.

 • Konsekwentna oraz jednolita integracja z SIMATIC PCS 7
 • Standardowe bloki zapewniające łatwą integracje oraz optymalne działanie
 • Łatwa integracja rozwiązań z zakresu technologii bezpieczeństwa dzięki SIMOCODE pro Safety
 • Większa przejrzystość procesu 
 • Konfiguracja i uruchomienie systemu SIMOCODE pro mogą być również realizowane w środowisku TIA Portal. 

  W przypadku gdy SIMOCODE pro stanowi część konfiguracji w STEP 7, każdy indywidualnie tworzony zestaw parametrów jest ładowany do PLC i automatycznie przesyłany do urządzeń SIMOCODE pro podłączonych przez interfejs PROFIBUS/PROFINET. 

  Przegląd zalet

 • Bardzo prosta obsługa, konfiguracja systemu SIMOCODE pro bez dodatkowych narzędzi
 • Szybka i prosta integracja dla SIMATIC dzięki współużytkowaniu danych i jednorodnemu interfejsowi użytkownika
 • TIA Portal został zaprojektowany z myślą o integracji przyszłych projektów systemu SIMOCODE pro
 • Urządzenia SIMOCODE DP (nr zamówieniowy zaczynający się na 3UF5) posiadają status produktu wycofywanego od października 2008 r. Ze strony producenta dostępność części zamiennych była utrzymywana do września 2018 r. Po tym terminie jako zamienniki mogą być używane jedynie komponenty nowej serii urządzeń SIMOCODE pro (nr zamówieniowy zaczynający się na 3UF7).Zalecamy, aby operatorzy zaplanowali w swoich instalacjach proces migracji SIMOCODE DP 3UF5 do SIMOCODE pro 3UF7.Podczas projektowania i rozwoju producent zwraca uwagę na aspekt łatwej zamiany urządzeń SIMOCODE DP na SIMOCODE pro w typowych instalacjach.Do tego celu w tej serii produktowej dostępne są nowe warianty urządzeń: SIMOCODE pro V oraz SIMOCODE pro S. W przypadku SIMOCODE pro V producent zapewnia komfortowy proces migracji w tzw. trybie zgodności.Dostęp do materiałów za zgodą działu wsparcia technicznego: dariusz. com

  Więcej informacji

  Centrum pobieraniaZnajdz ważne informacje, dokumenty i linki dotyczące rozwiązania SIMOCODE pro do zarządzania pracą silników elektrycznych.

  Podręcznik oprogramowania Ge Ahp05

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik oprogramowania Ge Ahp05

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik oprogramowania Ge Ahp05